Nuoret esittelevät projektiaan

Mitä projektioppiminen on?

Projektioppiminen (engl. project-based learning) voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä opetusmenetelmäksi, jossa oppiminen on organisoitu projektityön ympärille. Sen kaksi keskeistä piirrettä ovat 1) työskentelyn lähtökohtana toimiva haaste (esim. kysymys tai ongelma) ja 2) työskentelyn pohjalta syntyvä tuotos, joka vastaa asetettuun haasteeseen.

Lähtökohtana toimiva haaste on tärkeä edellytys tutkivalle oppimiselle.  Kysymyksen tai ongelman muodossa oleva avoin tehtävänanto ei tarkoita, että tehtävänanto olisi huonosti toteutettu vaan se jättää tilaa erilaisille tulkinnoille ja kriteereille ja näin ollen useammille ratkaisuille. Projektioppiminen eroaakin muista kouluissa hyödynnettävistä työskentelymuodoista siten, että perinteisemmissä aktiviteeteissa oikeat vastaukset ovat etukäteen tiedossa ja työskentely on käytännössä ilmiöitä todentavaa, kun taas projektioppimisessa haluttuun lopputulokseen on monia vaihtoehtoja.  

Työskentelyssä syntyvä tuotos on syy, miksi projektia lähdettiin alun perin tekemään. Se antaa työskentelylle tarkoituksen ja tekee siitä projektin. Tyypillisesti haluttu lopputulos on jo tiedossa projektia aloitettaessa (esim. kuinka bensankulutus saadaan minimiin.)

Projektioppimisen idean voi siten tiivistää sanontaan ”avoin tehtävänanto, selkeä lopputulos.”

Projektioppimisessa lopputuotetta tärkeämpi on oppimisprosessi monine vaiheineen. Menetelmää määrittäviä piirteitä ovat mm. oppilaslähtöisyys, tutkimuksellisuus, yhteistoiminnallisuus sekä reflektointi, kommunikointi ja linkki arkielämään. Oppijat näyttävät, mitä oppivat koko prosessin eri vaiheissa, ei vain sen lopussa.

Oppijoiden oma toimijuus on siis keskeistä ja opettajan tehtävänä onkin tukea ja kannustaa oppijoitaan. Vastausten kertomisen sijaan opettaja toimii pikemminkin mentorina, eli oppimisen katalyyttina oppivassa yhteisössä.

Tässä englanninkielisessä videossa kerrotaan lyhyesti, mistä projektioppimisessa on kyse. Videon on tuottanut ei-kaupallinen koulutusalan järjestö Buck Institute for Education.

Projektioppimisen tavoitteet

Projektioppimisen toteuttamista itsessään ei kannata pitää tavoitteena, vaan työskentelyssä tulee ottaa huomioon opetussuunnitelman mukaiset sisällöt ja tavoitteet. Opetussuunnitelman vaatimuksia miettiessä kannattaakin pohtia, miten projektioppiminen soveltuu kyseisten tavoitteiden täyttämiseen.

Projektioppimisen hyötyjä on tutkittu paljon. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet projektioppimisen vaikuttavan positiivisesti niin oppiaineiden oppimiseen kuin asenteisiin oppimista ja opiskelua kohtaan. Lisäksi projektioppiminen soveltuu erinomaisesti laaja-alaisten taitojen kehittämiseen.

Näin ollen projektioppimisen oppimistavoitteiksi tyypillisesti asetetaan oppisisältöjen syvällinen ymmärtäminen ja toisaalta työelämätaitojen kehittyminen.

Kun oppimistavoitteet on asetettu, opettajan on syytä pohtia, minkälaisia vaatimuksia tavoitteet asettavat projektityön toteutukselle.

Projektitöiden aiheet valikoituvat usein asiasisältötavoitteiden ohjaamana, mutta opettajan on hyödyllistä antaa oppijoiden itse ideoida omia projektiaiheitaan. Voidaan lähteä liikkeelle esimerkiksi oppijoiden omaan arkeen liittyvästä ongelmasta. Jos oppimistavoitteena on esimerkiksi oppia, mitä kasvi tarvitsee elääkseen, oppijat voivat aloittaa reflektoimalla omia kokemuksiaan kasvienhoidosta. Joku on saattanut huomata, että auringonkukka kääntyy aurinkoon päin ja miettiä, mitä kasveille tapahtuu pimeässä. Toinen on taas huomannut, että huonekasvi kuoli, kun sitä unohdettiin kastella. Kolmas on saattanut nähdä hyötykasvien jäävän rikkaruohojen varjoon kasvimaalla, jos maata ei ahkerasti kitke.

Omien kokemuksiensa pohjalta oppijat löytävät motivaation tutkia aihetta ja kehittää ratkaisuja vaikkapa huonekasvin elossa pitämiseen tai menestyksekkääseen yrttiviljelyyn.

On hyvä tiedostaa, että suuremmat oppimistavoitteet vaativat enemmän aikaa. Koska projektioppimisessa keskiössä on lopputuotteen sijaan ajatusprosessi, täytyy sille varata riittävästi aikaa. Oppijat oppivat myös virheistään ja toinen toisiltaan, joten ”väärään” ratkaisuun päätyminen ei ole ajanhukkaa vaan arvokas oppimiskokemus!

Opettajan rooli

Projektioppiminen on oppijalähtöinen opetusmenetelmä, jossa oppijoille annetaan enemmän vastuuta ja vapautta omasta oppimisestaan. Esimerkiksi oppijat usein saavat itse valita projektiaiheensa, suunnitella projektituotoksen ja vaikuttaa omiin työtapoihinsa. Opettajan tulee huolehtia oppijoiden osallistamisesta sekä siitä, että työnjako tasapainoinen. Oppijoiden ei tulisi kuormittua liikaa projektin vaatimuksista. 

Opettaja voi tukea oppijaa projektin aikana ohjaavien kysymysten avulla. Ohjaavien kysymysten tarkoituksena on kannustaa itsenäiseen ajattelemiseen antamatta suoraa vastausta silloinkaan, kun oppija tarvitsee tukea. Ohjaavat kysymykset voivat myös johdatella oppijaa oikeaan suuntaan ja näin madaltaa kynnystä vastata niihin – parhaimmillaan oppijan tuen tarpeesta ja ohjaavien kysymysten kautta oppimisesta tulee onnistumisen kokemus.

Projektioppimisessa oppijan ajatusprosessi on keskiössä, mikä voi tuntua oppijasta itsestään haastavalta. Kannustus ja palaute ovat tärkeitä koko prosessin aikana, etenkin silloin, kun oppijoista tuntuu, etteivät he pääse eteenpäin ilman apua. Tällöin positiivinen palaute, kannustus sekä jo prosessin aikana onnistuneiden asioiden reflektointi on paikallaan. Näin oppijat saavat uskoa itseensä, omaan tekemiseensä ja motivoituvat jatkamaan eteenpäin.

Opettajasta voi tuntua haasteelliselta seurata ja mentoroida montaa projektia samanaikaisesti. Projekteihin luokkahuoneissa käytetty aika on rajallista, eikä opettaja välttämättä ehdi viettää mielestään riittävää aikaa kunkin projektitiimin kanssa. Tällöin prosessin seuraaminen esimerkiksi verkkoympäristön kautta voi mahdollistaa opettajan seuraamisen ja palautteenannon silloinkin, kun oppijat eivät ole fyysisesti läsnä. Verkkoympäristöjen avulla oppijat voivat myös jatkaa projekteja ja vastaanottaa opettajan palautetta omalla ajallaan, vaikka he eivät olisi fyysisesti samassa paikassa muun ryhmän tai opettajan kanssa.

Opettaja voi tukea oppimisprosessia myös työtapojen valinnalla. Projektioppiminen voi sisältää monenlaisia työtapoja, kuten videoiden tai postereiden tekemistä, näytelmän tai musikaalin suunnittelua, tapahtuman järjestämistä, tai vaikkapa rinnakkaisluokalle pidettäviä esitelmiä. Jokaisella oppijalla on omat vahvuusalueensa, mutta projektioppimisen aikana on mahdollista oppia paljon uusia taitoja niilläkin alueilla, joilla oppija ei välttämättä ennen ole tuntenut olevansa vahvoilla. Opettajan tehtävänä on arvioida, mitkä ovat oppijoille sopivia työtapoja. Sellaisen pitäisi tarjota tarpeeksi haastetta, mahdollisuuden oppia ja tuntua oppijoista mieluisilta. Oppijat voivat myös itse osallistua työtapojen valintaan ja jakaa työtapoja ryhmän sisällä haluamallaan tavalla.

Tämä projektioppimista esittelevä artikkeli on koottu avoimen Projektioppiminen LUMA-aineissa -verkkokurssin pohjalta. Mikäli kiinnostuit aiheesta, voit perehtyä projektioppimiseen tarkemmin tutustumalla kurssin muihin materiaaleihin. Löydät kurssin DigiCampus-alustalta (kurssille pääsy vaatii sisäänkirjautumisen).


Muutoksia StarT-ohjelmaan

Lukuvuosi 2022–2023 tuo tullessaan muutoksia StarT-ohjelmaan. Aikaisemmin järjestettyä StarT-kilpailua (kansainvälinen tai kansallinen) ei tänä lukuvuonna tulla järjestämään. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei yleisöäänestystä tai StarT-gaalaa järjestetä. 

Kannustamme kuitenkin teitä toteuttamaan monialaisia oppimisprojekteja koulussa tai muussa yhteydessä. Kehotamme esimerkiksi varmistamaan, voisivatko lasten ja nuorten projektityöt sopia Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailuun. Tukea ja ideoita oman oppimisprojektin suunnitteluun ja toteutukseen voit hakea tältä verkkosivulta sekä maksuttomilta verkkokursseiltamme. Myös alueellisiin LUMA-keskuksiin voi olla yhteydessä mahdollisen tuen osalta. Löydät yhteystiedot tältä sivulta.

Continue reading Muutoksia StarT-ohjelmaan
Lapsia rakentelemassa StarT-festareilla.

Kansallisen StarT-kilpailun 2022 palkinnonsaajat on valittu

Vuosittain järjestettävän kansallisen StarT-kilpailun palkinnonsaajat on nyt valittu, onnea! Palkinnonsaajat on valittu vuoden 2022 yleisöäänestyksessä mukana olevista eli kansallisista parhaista tai kunniamaininnan saaneista projekteista ja opetuskäytänteistä. StarTin yhteistyökumppanit ovat lahjoittaneet kansallisen StarT-kilpailun palkinnot.

Continue reading Kansallisen StarT-kilpailun 2022 palkinnonsaajat on valittu
Esiintyjiä StarT-gaalassa.

StarT-kilpailun kansalliset parhaat 2022 on valittu

LUMA-keskus Suomi on järjestänyt luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian monialaista projektioppimista, oppimisen iloa ja ideoiden jakamista tukevaa, yhteisöllistä StarT-ohjelmaa vuodesta 2016 alkaen.  Osana StarT-ohjelmaa järjestetään kansainvälinen ja kansallinen StarT-kilpailu, jonka kansallisesti ansioituneimmat lasten ja nuorten projektityöt sekä yhteisöjen hyvät opetuskäytänteet on nyt valittu.

Kansallisesti parhaina kilpailutöinä palkitaan kymmenen lasten ja nuorten projektityötä sekä viisi oppimisyhteisöjen hyvää opetuskäytännettä. Lisäksi jaamme kansallisia kunniamainintoja ansioituneille projektitöille. Parhaiten menestyneet työt palkitaan kesäkuussa StarT-gaalassa.

Kansalliset parhaat projektit 2022

StarT-ohjelmassa projektitöitä toteutetaan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja siten palkittujen joukossa on huomioitu ikätasoisesti eri koulutusasteita sekä Minun LUMAni -teeman käsittelyä. Kansallisena parhaina palkittujen projektien tuomarointi oli hyvin haastavaa, koska hyvin toteutettuja töitä oli paljon. Kannattaa käydä tutustumassa arviointikriteereihimme tarkemmin. Kuluvan kauden parhaat projektityöt ovat:

Tuulihattututkimuksia ja kestävää kehitystä, Taipalsaaren kirkonkylän esioppilaat

Tuulihattututkimukset ja kestävää kehitystä on monialainen ja yhteisöllinen projekti, jossa lasten ajatukset ohjaavat tutkimusten suuntaa. Tutkimuksissa selvitettiin muun muassa, mitä ilma on ja mitkä asiat maatuvat. Tuulen käyttömahdollisuuksia testailtiin itse rakennetuilla ilmapalloautoilla.

Nuorten tiedepotkäst, Sammonlahden koulu

Nuorten tiedepotkästissä nuoret harjoittelivat sujuvaa podcastien tuottamista ja toteuttivat tiedeteemaisia podcast-jaksoja. Jaksojen aiheina olivat esimerkiksi tieteen tärkeimmät keksinnöt, energiatekniikka ja avaruusmatkailu.

Windpower, Keminmaan keskuskoulu

Matka maailman ympäri, Kimpisen koulu

Roskat roskikseen, ei luontoon! Vuoksenniskan koulukeskus

Aronia & liito-orava, Niittyahon päiväkoti

Biohiili ja bokashi: mikrobit päiväkoti Piilometsän puutarhassa, Päiväkoti Piilometsä

Kasvupallero, Veikkolan yhtenäiskoulu

Kasvupallero on eri koulutusasteiden yhteinen ponnistus, jossa rakennettiin monitasoinen kasvatusalue erilaisille kasveille. Kasveja kuten yrttejä on tarkoitus hyödyntää koulun kotitalousopetuksessa.

Lisätekijöitä Kasvussa, Lyseonmäen koulu

Unitutkimukset, Pikkolan koulu

Kansalliset parhaat opetuskäytänteet 2022

Lasten ja nuorten projektitöiden ohella palkitsemme oppimisyhteisöjä hyvistä opetuskäytänteistä. StarT-toiminnalla haluamme tukea opettajien, ohjaajien ja kasvattajien työtä ja siksi olemme mahdollistaneet hyvien käytänteiden jakamisen. Kuluvan kauden viisi parasta kansallista opetuskäytännettä ovat: 

HUOMIO HUOMIO NORPPA NÄKYVISSÄ! Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva

Tee itse luonnonvärejä, Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Uni-tutkimus, Pikkolan koulu

Lukiolaiset tiedekummeina, Lauttasaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren päiväkoti ja Lauttasaaren ala-aste

Kyseessä on päiväkodin ja lukion yhteinen tiedehanke, jossa lapset ja nuoret innostuvat ja ihmettelevät luonnontieteellisiä ilmiöitä yhdessä. Hanketta toteutetaan lukion ykkösille suunnatulla kurssilla Johdatus tieteen maailmaan, jonka aikana opiskelijat muun muassa etsivät vastauksia lasten esittämiin tiedekysymyksiin.

Linnunlaulua lähiluontoon, Lauttasaaren yhteiskoulu

Linnunlaulua lähiluontoon -projektin tuotos on koulun lähimaastossa kulkeva luontopolku. Luontopolun varrelle on rakennettu linnunpönttöjä, joista hyötyy ennen kaikkea alueen linnut, ja koulun väki, mutta nauttia voi koko Lauttasaaren väki. Luontopolku on laadittu eri oppilasryhmien yhteistyön tuloksena, sen kehittäminen ja käyttö opetuksessa jatkuu edelleen.

Kansalliset kunniamaininnat 2022

Kansalliset parhaat -tunnustusten lisäksi tahdomme StarTissa osoittaa kunniamaininnat seuraaville lasten ja nuorten projektitöille, joissa uuden oppiminen ja tutkiminen sekä yhdessä tekeminen ovat erittäin tärkeässä roolissa. Kunniamaininnan ansaitsevat projektityöt ovat:

Lepakoiden ihmeellisen maailman suojelu, Kokemäen lukio

Lukioryhmä halusi tutkia lepakoita sekä edistää niiden suojelua. Projektin aikana he esimerkiksi rakensivat lepakonpönttöjä, jotka on tarkoitus sijoittaa luontoon tulevana kesänä.

Lasten projektit: Mato -projekti & Heinäsirkat, Päiväkoti Satulinna

Viivanseuraaja 2, Mertalan koulu

Yleisöäänestys toukokuussa

Perinteinen yleisöäänestys yleisön suosikeista järjestetään kilpailutöiden videoiden perusteella toukokuun aikana. Yleisöäänestyksessä jokainen voi videoiden perusteella käydä valitsemassa mielestään parhaat StarT-kilpailutyöt. Yleisöäänestyksen voittajat julkistetaan kesäkuussa StarT Gaalassa! Projektien ja käytänteiden loput tiedot ovat tulossa verkkosivuillemme myöhemmin, jolloin niihin pääsee tutustumaan tarkemmin.

Valon taittumisen havainnointia.

PREIN palkitsee valoteemaisia kilpailutöitä StarT-kilpailussa

Osallistu StarT-kilpailun valoteemaisiin haasteisiin! Kutsumme yläkoulujen ja lukioiden ryhmiä mukaan tutkimaan valoa ja voittamaan palkintoja keväällä 2022.

Ryhmät ratkaisevat valoon liittyviä haasteita yhdessä ja tekevät projektistaan kirjallisen raportin ja visuaalisen videoesittelyn. StarT kilpailun valoteemaisissa haasteissa yläkoulu- ja lukioryhmät saavat tilaisuuden tuoda esiin omaa osaamistaan projektien kautta.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu Valon mahdollisuudet -kilpailu on nyt osa jokakeväistä kansallista StarT-ohjelmaa. StarT-kilpailun järjestää LUMA-keskus Suomi ja fotoniikan lippulaiva PREIN sponsoroi sen valoteemaisia kilpailutöitä.

StarT-kilpailun yhteistyökumppanit jakavat eri aiheisiin liittyviä kannustuspalkintoja, jotka vaihtelevat vuosittain. Vuoden 2022 StarT-kilpailussa PREIN palkitsee valo-aiheisia kilpailutöitä ja on luonut kilpailuun valoaiheiset haastetehtävät. PREIN osallistuu valoaiheisten kilpailutöiden tuomarointiin ja palkitsee StarT-kilpailun parhaat valoteemaiset projektit (1-3 projektia, yhteensä 700 €).

Lasten ja nuorten osallistumisen lisäksi opettajat ja kasvattajat voivat jakaa ideoita ja opetuskäytänteitä monialaisen ja yhteisöllisen projektioppimisen toteuttamiseen. PREIN palkitsee parhaan valoteemaisen opetuskäytännön Photonics Explorer valo-opin opetuspaketilla (arvo 150 €).

StarT-kilpailun aikataulu

  • Ilmoittaudu vuoden 2022 StarT-kilpailuun 25.3.2022 mennessä
  • Toteuttakaa projektityönne
  • Voittajat julkistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Opetuskäytänteen osalta palkinto jaetaan LUMA-päivillä 13.6.2022 StarT-gaalassa
    • Parhaat valoteemaiset projektityöt (1-3 projektia, yhteensä 700 €)
    • Paras valoteemainen opetuskäytäntö: Photonics Explorer opetuspaketti (arvo 150 €)

Fotoniikan lippulaiva PREIN on innolla mukana LUMA StarT yhteistyössä tuomassa valon yhdeksi StarT-kilpailun teemoista!

Lähde mukaan 2022 kilpailuun ja tutki valon mahdollisuuksia!

Mitä StarT-kilpailu ja fotoniikan lippulaiva PREIN ovat?

Nuoret tekemässä ryhmätyötä.

Tilastokeskus mukana StarTissa tukemassa nuoria

Tilastokeskus palkitsee parhaimpia projekteja nimikkostipendillä, eli jos palkinnot kiinnostaa, kannataa ottaa kaikki tilastokeskuksen tärpit haltuun.  Mikäli teet posterin tilastotieteitä sisätältävästä projektista, voit ilmoittautua mukaan myös tilastoposterikilpailuun. LUMA-viikoilla on mahdollista osallistua tilastokeskuksen tarjoamiin työpajoihin. Ilmoittaudu mukaan!

Tilastokeskus osallistuu StarT-ohjelman mukana lasten ja nuorten tukemiseen luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimisessa. Tilastokeskus kannustaa lapsia, nuoria ja opettajia tilastotieteen maailmaan verkkomateriaaleilla sekä lahjoittamalla kaksi nimikkostipendiä parhaiten tilastotieteitä käyttäneille projektitiimeille ohjaajineen. Lasten projektityön nimikkostipendi on arvoltaan 200 euroa ja nuorten 500. 

LUMA-viikoilla tilastokeskus tarjoaa Miten numerotieto syntyy? -työpajan 5.–6.-luokkalaisille 3.2.2022 klo 13 ja lukiolaisille kestävän kehityksen työpajan 10.2.2022 klo 13. Työpajoihin osallistutaan etäyhteksillä. 

 

Tilastokeskus järjestää yläkoululaisille ja lukiolaisille kilpailuita, joista Tilasto-olympialaiset ja Tilastojulistekilpailu ovat nyt käynnissä. Ilmoita joukkueesi mukaan joko samalla projektilla kuin StarT-kilpailuun kunhan huomioit kilpailuiden omat ohjeistukset ja vaatimukset.

Tukea tuleville tilastotieteilijöille ja heidän opettajilleen

Tilastokeskuksen verkkosivut sisältävät materiaalia niin opettajille kuin oppilaillekin. Sivuilta löytyy muun muassa Tilastokoulu, jossa on tietoa ja valmista materiaalia opettajille sekä aloittelevan tilastotieteilijän iloksi ja avuksi; Tilastojen ABC ja Kuinka teen tilastotutkimuksen. Tilastokeskukselta löytyy myös apuja esimerkiksi kestävä kehitys -teeman alla tehtäviin projekteihin: kestävän kehityksen YK-indikaattoritietokanta ja kasvihuonekaasuinventaario löytyvän niin ikään Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Tilasto-olympialaiset nuorille

Tilastokeskus innostaa nuoria tilastotieteisiin myös tänä vuonna järjestettävillä Tilasto-olympialaisilla. Kilpailussa testataan siten tilastollisia perustaitoja sekä kykyä hakea, tulkita ja analysoida tilastollisia tietoja. Osallistua voi 1-3 hengen joukkueilla ja ilmoittautuminen päättyy 4.2.2022. Lisätietoja kilpailusta löytyy täältä.

Tilastojulistekilpailu

 Kilpailun avulla opettaja voi vahvistaa opiskelijoiden tilastojen kriittistä lukutaitoa sekä ymmärrystä tilastotiedon merkityksestä elämän eri osa-alueilla käytännönläheisesti ja motivoivasti. Kilpailussa on kolme sarjaa yläkoulusta yliopistoon. Kilpailutyö tehdään 1-5 hengen ryhmissä, joten ryhmän voi koostaa eri vahvuuksilla olevilla opiskelijoilla. Aihe on vapaasti valittavissa, joten siinäkin voin hyödyntää nuorten omia kiinnostuksen kohteita tai esimerkiksi StarT.

Oppilaitoksilla on mahdollisuus osallistua useammalla ryhmällä ja työllä mukaan kilpailuun. Esiraati valitsee lähetetyistä töistä ne työt, joista arviointiraati antaa palautteen oppilaille. Eri ryhmien parhaimpia töitä voi palauttaa sitä mukaan, kun ne valmistuvat, viimeistään 1.2.2023. Lue lisää täältä.

Tilastokeskus
Tilastokeskus
Ole ilmastohyvä - Be a CliMate

Nord StarT -ilmastokasvatustapahtuma

Tervetuloa kuulemaan pohjoismaisesta ilmasto- ja kestävyyskasvatuksesta. Tunnin kestävässä virtuaalitapahtumassa  kuullaan asiantuntijoiden ajatuksia pohjoismaisesta ilmasto- ja kestävyyskasvatuksesta, esitellään lasten ja nuorten ideoita ilmastonmuutoksen hallintaan sekä oppimisyhteisöjen esimerkkejä ilmastokasvatukseen.  Keskeinen osa tapahtumaa on Nord StarT -ilmastonmuutoskilpailun voittajien palkitseminen. Kilpailun tavoitteena oli osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia ideoimaan yhdessä konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

Ajankohta: 9.2.2022 klo 13-14

Tapahtuman kieli: englanti

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. Voit seurata suoraa verkkolähetystä tämän linkin takaa. Tervetuloa!

Ohjelma

13.00 Tervetuloa!

13.05 Opetusministerin puheenvuoro, Li Andersson

13.10 Nord StarT -ilmastonmuutoskilpailu: voittajien julkistus sekä lasten ja nuorten projektitöiden esittely

13.20 Tulevaisuudentekijöiden innostaminen LUMA-tiedekasvatuksen kautta, prof. Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi/Helsingin yliopisto

13.30 Puheenvuoro kestävästä kehityksestä ja pohjoismaisen yhteistyön merkityksestä, Pohjoismainen ministerineuvosto

13.40 Yhteiskeskustelu ilmasto- ja kestävyyskasvatuksesta pohjoismaissa

14.00 Tilaisuuden päätös

Lisätietoa Nord StarT -kilpailusta:

StarTissa palkittuja opettajia aiemmalta kaudelta

StarT-kilpailu on alkanut!

Ilmoittaudu mukaan vuoden 2022 StarT-kilpailuun viimeistään 13.3.2022 ilmoittautumislomakkeen kautta. Kilpailun teema on My LUMA ja kilpailun kaksi sarjaa ovat lasten ja nuorten StarT-projektit sekä oppimisyhteisöjen hyvät opetuskäytänteet luonnontieteissä, matematiikassa ja/tai teknologiassa.

Vuoden 2022 kilpailun teema on My LUMA. Projektit voivat siis liittyä mihin tahansa oppiainerajoja ylittävään teemaan, jossa on mukana luonnontieteitä, matematiikkaa ja/tai teknologiaa. Aiempina kausina teemaa on lähestytty lasten ja nuorten omien kiinnostuksen kohteiden kautta sekä arkielämään linkittyvistä aiheista. Kun olette ideoineet juuri teidän tiimiänne innostavan aiheen, sukeltakaa oppimisen ja oivaltamisen maailmaan projektinne kautta. Raportoikaa työnne tuloksista ja osallistukaa raportin, videoiden ja muiden tuotostenne kanssa StarT-kilpailuun. Ideoita kisaan löydät materiaalipankistamme, johon on koottu edellisten vuosien parhaita projekteja ja opetuskäytänteitä.

StarT-kilpailuun osallistutaan ilmoittautumislomakkeen kautta, jonka kautta kerrot oppilasryhmästä ja oppilaiden projektista tai oppimisyhteisösi hyvästä opetuskäytänteestä. Kilpailun ilmoittautuminen on jo alkanut tammikuun alussa ja sulkeutuu 13.3.2022.

StarT projektit toteutetaan lasten ja nuorten muodostamissa tiimeissä. Tärkeintä on, että projekti on oppilaiden omaa kädenjälkeä, jonka toteutuksessa opettaja on tukenut ryhmän tasoon sopivalla tavalla. Projektien arvioinnissa arvostamme luovuutta ja innovatiivisuutta linkitettynä luonnontieteisiin, matematiikkaan ja/tai teknologiaan.

Vuoden 2018 kisan yksi parhaista projekteista: Kulosaaren yhteiskoulun Radioastronomiaprojekti

Hyvät käytänteet ovat oppimisyhteisönkokeilemia kokeilemia ja hyväksi toteamia opetuskäytänteitä oppiainerajoja ylittävään ja ilmiöpohjaiseen opetukseen. Arvioinnissa huomioidaan miten hyvin käytänteet linkittyvät opintosuunnitelmaan, yhteistyöhön koulun sisällä ja muihin yhteisöihin sekä innovatiivisia lähestymistapoja tutkimukselliseen ja/tai ilmiöpohjaiseen opetukseen. Käytänteiden pitäisi myös liittyä luonnontieteisiin, matematiikkaan ja/tai teknologiaan.

 

Vuoden 2021 kisan yksi parhaista opetuskäytänteistä: Elävä ihminen

Lue lisää:

Lapset rakentavat projektissaan kompostia itse.

StarT-kilpailuun ilmoittautuminen aukeaa heti tammikuussa 2022!

Vuosi on jo loppusuoralla, joten on aika nostaa katse kohti kevättä ja StarT-kilpailua! Kansallisen StarT-kilpailun ilmoittautumisaika alkaa jo 3.1.2022, jolloin kilpailuun voi ilmoittautua raportoimalla oman oppimisyhteisön hyvästä opetuskäytänteestä tai projektista.

Ilmoittautuminen perinteiseen, kansalliseen StarT-kilpailuun on tänä vuonna mahdollista 3.1.-13.3.2022 välisenä aikana. Kisan teemana on MyLUMA, johon kuuluu luonnontieteiden, matematiikan ja/tai teknologian näkökulmia. Voitte siis ideoida vapaasti, millaisia kilpailutöitä tuotatte.

Projektitöissä keskiössä on oppiainerajat ylittävä, monialainen yhteistyö, jossa on mukana luonnontieteitä, matematiikkaa ja/tai teknologiaa. Päästäkää mielikuvituksenne valloilleen ja ideoikaa. Mikä aihe innostaisi juuri teidän tiimiänne? Tehkää yhdessä matka oppimisen ja oivaltamisen maailmaan tekemällä ja kokeilemalla itse. Jos kaipaatte ideoita siihen, millaisia kilpailutöitä voisitte esimerkiksi tehdä, tutustukaa aikaisempien vuosien parhaimpiin projekteihin ja käytänteisiin materiaalipankkimme kautta. Raportoikaa työnne tuloksista ja osallistukaa raportin, videoiden ja muiden tuotostenne kanssa StarT-kilpailuun.

Lapsille ja nuorille on oma projektitöiden kategoria ja oppimisyhteisöjen opetuskäytänteiden kategoria kuten aiempinakin vuosina. Parhaimmat projektit ja opetuskäytänteet palkitaan innostavin palkinnoin! Kansallisen kilpailun kautta ansioituneimmat jatkavat lisäksi International StarT -kilpailuun, joka kokoaa oppimisen iloa ympäri maailmaa.

Lue lisää kansallisesta StarT-kilpailusta täältä. Tutustuthan myös arviointikriteereihin ennen osallistumista.

StarT-tiimi siirtyy lomailemaan joulun ajaksi ja toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja iloista uuttavuotta. StarTataan kilpailun merkeissä tammikuussa!

Osallistu ja vaikuta StarT-ohjelman tulevien vuosien sisältöön

Olemme kehittämässä StarT-ohjelmaa ja tahdomme kuulla, mitkä toiminta- ja tukimuodot sinä tunnet toimiviksi ja mitä toivoisit puolestaan lisää. Vastaa kyselyymme ja vaikutat suoraan siihen, millaista toimintaa lähdemme kehittämään eteenpäin!

StarT-ohjelmaa viedään tulevaisuudessa kansallisella tasolla virtuaaliseen muotoon. Tavoitteenamme on hyvä, kansallinen yhteisö, joka tukee opettajia ja kasvattajia ohjaamaan eheyttävää ja monialaista projektioppimista kaikilla koulutusasteilla. Hyötyisitkö kenties parhaiten avustamme yhteistyötahojen kuten yritysten etsimisessä vai toivoisitko ennemmin sähköisiä toimintamateriaaleja opetuksen tai kerhotoiminnan tueksi?

Kehitämme StarT-ohjelmaa osana LUMA-kehittämisohjelmaa, ja pyydämme sinua vastaamaan lyhyeen kyselyymme. Vastaaminen vie vain 5-10 minuuttia. Vastaukset antavat meille arvokasta tietoa siitä, millaista toimintaa ja tukea kasvattajat ja opettajat tahtovat ja tarvitsevat. Vastaukset ohjaavat sitä, miten toimintaamme aiotaan toteuttaa tulevina vuosina, joten vastaa ja vaikuta! Pääset vastaamaan kyselyyn alta löytyvän painikkeen kautta. Kyselyn vastausaika päättyy 5.12.2021.