Kuinka käytänne tehtiin?

Olemme kaksi Paraistenseudun yläkoulun samanaikaisopettajaa, toinen matemaattisten aineiden aineenopettaja ja toinen matemaattisiin aineisiin erikoistunut erityisopettaja. Ongelmamme on ollut opetusryhmien suuri heterogeenisyys: heikot ovat todella heikkoja ja lahjakkaimmat pärjäisivät lukiotasoisten tehtävien parissa. Tässä välissä keskitason perusoppilas on jäänyt usein turhan vähälle huomiolle. Lähdimme etsimään ratkaisua ongelmaan Internetistä ja törmäsimme yksilöllisen oppimisen menetelmään. Se tuntui vastaukselta ongelmiimme. Rakensimme menetelmästä meidän koulumme tarpeita palvelevan version. Tämä yksilöllinen mobiilioppiminen mahdollistaa ajasta, paikasta tai tekniikasta riippumattoman opetuksen. Olemme nyt hyödyntäneet Paraistenseudun koulun matematiikan opetuksessa yksilöllisen oppimisen menetelmää reilun neljän vuoden ajan. Tänä aikana innostus matematiikan opiskeluun on selvästi kasvanut ja ilmapiiri parantunut ja mikä hienointa, osa tehostetun tuen päätöksistä on voitu purkaa tarpeettomina. Yksilöllinen oppimismenetelmä vastaa oikein räätälöitynä kaikkien tarpeisiin.

Menetelmässä opettaja ei perinteisen opetuksen tavoin opeta kurssin kaikkia sisältöjä peräkkäin ennalta luodun aikataulun mukaisesti, vaan asiasisällöt on jaettu pienempiin aihekokonaisuuksiin, joista edellinen opetellaan aina hallitsemaan ennen seuraavan aihekokonaisuuden opiskelua. Näin ehkäistään pienten virhekäsitysten tai tiedollisten puutteiden kasaantuminen suuremmaksi ongelmaksi. Menetelmä myös parantaa oppilaan käsitystä omasta osaamisestaan sekä ymmärrystä oppimistavoitteista. Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa mahdollistetaan tavoiteoppimisen lisäksi jokaisen oppijan omatahtinen eteneminen aihekokonaisuuksista toiseen. Näin hitaammille oppijoille saadaan enemmän aikaa oleellisimpien perustaitojen oppimiseen ja lahjakkaammat oppijat puolestaan saavat enemmän aikaa vaikeimpien asioiden opiskeluun. Jos joku on sairaana tai oppiminen ei jostain muusta syystä onnistu, yksilöllisen oppimisen menetelmässä hän ei putoa kyydistä, sillä jokainen oppija määrittelee itse oman etenemistahtinsa.

Matematiikan kursseilla hyödynnetään paljon opetusvideoita ja sähköisiä tehtäviä, jotka löytyvät kurssin sivuilta Google Classroomista. Opetustallenteiden hyvänä puolena on niiden joustavuus: oppilas voi aloittaa ja keskeyttää tallenteen toistamisen valitsemallaan hetkellä, etsiä siitä tietyn kohdan tai toistaa saman kohdan uudestaan monta kertaa. Kursseillamme yhteiset teorialuennot on korvattu opetusvideoilla, joita oppilaat voivat katsoa itsenäisesti Internetin kautta, kotona tai koulussa. Opettaja ei lähtökohtaisesti opeta koko luokkaryhmälle teoriaa yhteisesti, vaan oppilaat opiskelevat teorian joko itsenäisesti tai pienryhmissä. Opettaja voi myös opettaa hankalaksi koettuja asioita henkilökohtaisesti tietylle oppilaalle tai pienryhmäkohtaisesti muutamalle oppilaalle, jotka ovat opinnoissaan samassa vaiheessa. Matematiikkaa opetetaan siis joka tunti ja melkein koko ajan, mutta ei kaikille samanaikaisesti, vaan yksilöille tai pienryhmille. Näin jokaisen opiskelijan oppiminen on samaan aikaan täysin yksilöllistä ja eriytettyä sekä yhteisöllistä vertaisoppimista.

Oppilaille on laadittu taulukkolaskentaohjelmalla käytössä olevaan oppikirjaan perustuva sähköinen opintokortti. Sieltä löytyvät kurssin tavoitteet, vaadittavat tehtävät ja arviointiperusteet. Oppilaat laativat opintokorttiinsa itselleen opiskeluaikataulun. Oppilaan oma vastuu, mutta samalla myös vapaus kasvaa. Seuraamme koko ajan oppilaiden etenemistä, ohjaamme ja autamme. Kaikkien kurssi tulee varmasti suoritettua ja vähintään perusasiat opittua, mutta ei yhtä aikaa ja samansisältöisenä.

Opintokortin tehtävät on jaoteltu tason mukaan, jolloin oppilaan on helppo valita tehtäviä, jotka vastaavat hänen osaamistaan, tavoitteitaan, voimavarojaan ja käytettävissä olevaa aikaa. Kannustamme aina oppilaita kokeilemaan myös hiukan haastavampia tehtäviä. Tehtävät oppilaat laskevat edelleen omasta toivomuksestaan perinteisesti kynällä paperille. (Opintokortistakin on olemassa paperinen versio, jos oppilas kokee sen omalle opiskelutavalleen sopivammaksi.) Laskettuaan tehtävän oppilas merkitsee sen opintokorttiin, joka automaattisesti laskee tehtyjen tehtävien prosentuaalisen osuuden. Samalla sekä opettaja että oppilas ovat koko ajan tietoisia siitä, kuinka paljon oppilas on laskenut ja minkä tasoisia tehtäviä. Tehtävien tarkistamista varten oppilailla on käytössään malliratkaisut.

Kierrämme luokassa koko ajan kysymässä, kaivataanko apuamme. Jos näin on, selitämme epäselvän kohdan ko. oppilaalle parhaamme mukaan, kuten tekisimme opettaessamme koko luokkaa yhtä aikaa. Ajatuksena tässä menetelmässä on se, että nyt oppilas voi valita itselleen sopivimman tavan opiskella. Jos hän kaipaa opettajajohtoista opetusta, teemme sen, mutta emme luokan edessä, vaan oppilaan pulpetin vierellä. Jos oppilas haluaa edetä omaan tahtiin itsenäisesti, sekin käy. Kun yhteinen tehtävientarkastaminen ja joillekin turhan teoriatoiston läpikäyminen jää pois, jää oppilaan henkilökohtaiseen ohjaamiseen enemmän aikaa.

Kurssi rakentuu paitsi tehtävien tekemisestä myös tietokoneharjoituksista, ryhmätyönä tehtävästä projektista ja välitesteistä. Kun oppilas kokee hallitsevansa asian, hän tekee sähköisen testin. Useimmat tehtävät ovat automaattisesti korjautuvia, joten oppilas saa palautteen osaamisestaan heti. Virheelliset kohdat oppilas yrittää ratkaista materiaalin avulla. Jos riittävä taidollinen taso on saavutettu, oppilas voi edetä seuraavaan aihekokonaisuuteen. Jos testi menee heikosti eikä ratkaisua löydy edes materiaalin avulla, annamme tukiopetusta. Ajatus on, että oppilas ymmärtää edelliset asiat ennen siirtymistä uuteen.

Projektityöt opettavat paitsi ryhmässä työskentelemisen taitoja myös tiedon etsimistä, lähdekriittisyyttä sekä opitun asian soveltamista. Kurssin arvosanan pohja tulee pisteistä, joita oppilas hankkii laskemillaan tehtävillä, tietokoneharjoituksilla, projektityöllä, tuntiaktiivisuudella sekä välitesteillä. Kurssin lopulla pidämme oppilaan kanssa arviointikeskustelun, jossa yhdessä pohdimme, miten oppilas on suoriutunut kurssista ja päässyt asettamiinsa tavoitteisiinsa. Mietimme yhdessä opetussuunnitelman, oppilaan tavoitteiden ja pisteiden antaman pohja-arvosanan perusteella oppilaan lopullisen kurssiarvosanan. Näin oppilaalle tulee täysin selväksi arvosanan perusteet.

Linkki käytänteen materiaaleihin