StarTin tavoitteet ja toimintamalli   

StarT kutsuu mukaan yhteiseen oppimisen iloon kaikki maailman koulut, päiväkodit, harrastusryhmät ja perheet sekä muut kiinnostuneet tahot, myös median. Lämpimästi tervetuloa!

Hankkeen omistaja ja päätoteuttaja on LUMA-keskus Suomi. StarT toteutetaan yhteistyössä verkostoon kuuluvien LUMA-keskusten, mukaan lähtevien yhteistyökumppanien ja rahoittajien kesken.

StarT kuvattuna lyhyesti videolla »

 

 

 

StarT tukee monialaista yhteisöllistä oppimista

StarTin ensisijaisena päämääränä on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen StarT-toimintakulttuuri. StarT tukee uusien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita mm. projektioppimisesta, oppivasta yhteisöstä, tutkimuksellisesta opiskelusta, eheytyvästä opetuksesta, ilmiöpohjaisesta opiskelusta, maasto-opetuksesta sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Lisäksi StarT tukee LUMA-aineiden harrastuneisuutta erilaisissa harrastusryhmissä, kuten kerhoissa ja perheissä. StarT on pitkäaikainen hanke; se vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Suomen LUMA-toimintaa. Kouluissa ja päiväkodeissa toimintamuodon toivotaan olevan osa vuosittaisia yksikkökohtaisia opetussuunnitelman perusteita. StarTin on tarkoitus olla yhteinen hanke koko koululle tai varhaiskasvatusyksikölle oppivana yhteisönä.

Oivaltamisen ja oppimisen iloa yli rajojen

Hankkeella pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi kannustetaan osallistavaan, luovaan ja innostavaan yhteistoimintaan eri toimijoiden kesken. Kutsumalla toimintaan mukaan myös muita maita lisätään globaalia vuorovaikutusta ja saadaan positiivista näkyvyyttä Suomelle. Koulut ja päiväkodit voivat halutessaan kutsua mukaan muita yhteistyökouluja eri maissa. Myös eri maissa toimivat suomalaiset päiväkodit ja koulut kutsutaan StarTiin mukaan. Suomessa eri alueilla toimivien koulujen ja päiväkotien yhteistyöhön kannustetaan ja toivotaan sen lisäävän oman maan tunnettavuutta ja suvaitsevaisuutta lasten ja nuorten keskuudessa.

StarT tuo esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja nostaa yhteisöllisyyttä Suomessa. Se luo positiivista henkeä sekä uskoa Suomen hyvään tulevaisuuteen. StarT -hanke kunnioittaa myös edellisten sukupolvien perinteitä ja osaamista tuoden esille suomalaisia osaajia, yrityksiä ja innovaatioita.

Koko Suomi oppii!

StarT saavuttaa kahden vuoden käynnistymisjakson aikana 200 000 lasta ja nuorta (3-19-vuotiasta) perheineen sekä 5 000 opettajaa, ohjaajaa ja rehtoria käytännön toiminnan kautta, tai välillisesti median kautta. Toimintaan osallistuu vähintään 3 000 päiväkotia, 600 peruskoulua ja 100 lukiota sekä 100 kerhoa, 15 luonto- tai ympäristökoulua sekä 50 muuta harrastusryhmää. Kansainvälisellä tasolla pyritään hankkeen aikana saamaan toimintaan mukaan vähintään Pohjoismaat ja Itämeren alueen maat. Kutsu StarTiin lähetetään esimerkiksi ministeriöiden, diplomaattien ja suurlähetystöjen kautta.

Projekteissa opitaan tiimityötä ja luovia lähestymistapoja

StarT-hankkeessa rakennetaan Suomeen rohkeaa kokeilua sekä tieteenrajoja ylittävää projektiopiskelua, kuin myös koulua oppivana yhteisönä tukeva yhteinen nimittäjä, StarT-toimintakulttuuri. Projektiopiskelu keskittyy LUMA-teemojen pienempiin tai isompiin tutkimuksiin, joissa keskeistä on toiminnallisuus ja liikkuvuus – esimerkkinä StarT-konseptin osana olevan Tämä Toimii! -toiminnan liikkuva lelu. Ikäryhmästä riippuen toteutetaan tiimeittäin esimerkiksi matematiikkaan, ohjelmointiin ja luontoon liittyviä tutkimuksia, joissa hyödynnetään yhteistyötä sekä yritysten että yliopiston kanssa. Lisäksi tieteen ja taiteen rajapintaan voidaan rakentaa yhteisöllistä toimintaa esimerkiksi tiedeteatterin muodossa. Luomuksissa luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa on tarkoituksena luovasti yhdistää muihin tieteenaloihin sekä taiteenaloihin, kuten musiikkiin, kuvataiteeseen, draamaan sekä liikuntaan ym. Tähtitiimit voivat olla ikätasosta ja luomuksesta riippuen pienempiä tai isompia.

StarT-lähettiläät levittävät iloa ja antavat konkreettista tukea

StarT-lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet  (esim. opiskelijat, tulevat opettajat, eläkeläiset, työttömät….).  Heille on tarjolla koulutusta, ikään kuin StarT-lähettiläs ajokortti (kysy lisää info@start.luma.fi). Oppilaitoksissa ajokortti voi olla myös osa koulutusta (esim. opintopisteitä tai osana jotain kurssia tai harjoittelua).

LUMA-keskus Suomen eri yliopistoilla toimivia tiede- ja teknologialuokkia hyödynnetään materiaalien tuottamisessa ja koulutusten järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan. Ajokortin suorittaneet esitellään StarT-verkkoalustalla alueittain. Näin oppimisyhteisöt voivat löytää oman alueensa lähettiläät.

StarTissa ovat mukana kaikki oppimisyhteisöt

StarT tavoittaa tulevaisuuden tekijät – lapset ja nuoret – niin formaalissa opetuksessa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella, kuin myös non-formaaleissa oppimisympäristöissä, kuten LUMA-keskusten kerhoissa ja leireillä sekä muussa harrastetoiminnassa, ja luokkahuoneiden ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, mm. tiedekeskuksissa, museoissa, kirjastoissa ja Yrityskylissä.

StarTin toteutuksessa on neljä tasoa

StarT-tapahtumissa opitaan, jaetaan ja iloitaan onnistumisista

StarT-päiviä ja –festareita, joissa lasten ja nuorten tiimit itse ovat pääroolissa ja esittelevät innovatiivisia projekteja, palkitsemistilaisuuksineen järjestetään juhlavuonna kolmella tasolla. Yhteisö suunnittelee ja toteuttaa omaan toimintaansa sopivan mallin. Ne suunnitellaan ja toteutetaan lapsia ja nuoria osallistaen ja kuunnellen.

Luovia ja innovatiivisia oppimisyhteisöjä, opettajia/ohjaajia ja tiimejä palkitaan teemoittain ja asteittain sekä alueellisesti että kansallisesti ja kansainvälisesti. StarTissa palkitaan 1) luovia lasten ja nuorten tiimejä ohjaajineen, 2) koulujen, päiväkotien tai harrastusjärjestön hyviä käytäntöjä StarTin ja StarT-päivien toteutuksessa ja 3) aktiivisimmat StarTiin osallistuvat kunnat (kouluja/päiväkoteja/harrastusryhmiä per asukasluku). Palkinnot alueellisilla, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla julkistetaan tarkemmin syksyllä. Innovatiiviset projektit julkaistaan videoina ja kuvina StarT-verkkosivujen materiaalipankissa.

StarT-päivillä, aluefestareilla, StarT-gaalassa ja LUMA-TV:ssä tuodaan esille tulevaisuuden tekijätiimien lisäksi suomalaisia osaajia, innovaatioita ja yrityksiä.

Tämä toimii! on osa StarTia

LUMA-keskus Suomen järjestämä innostava Tämä toimii! -toiminta on integroitu StarT-toimintakulttuuriin.