StarT-tuokio, innostavaa yhdessä oppimista

StarT-tuokio on noin 1–2 tunnin tiede- ja teknologiatapahtuma, joka on sovitettavissa osaksi koulupäivää, kurssisuoritusta, vanhempainiltaa tai muuta koulun tapahtumaa. Se voi olla mikä tahansa omalaatuinen oppimistapahtuma, kuten työpaja, kerhoaktiviteetti tai esitys. Tällä sivulla esitetään konkreettisia ja innostavia esimerkkejä StarT-tuokioista ympäri maailmaa monenlaisissa oppimisympäristöissä!

StarT-tuokio mahdollistaa myös vanhempien ja yhteistyökumppanien osallistumisen osaksi projektitoimintaa ohjatussa, suunnitellussa ja innostavassa oppimisympäristössä, jonka keskeisin tavoite on antaa oppilaiden esittää töitään ja jakaa osaamistaan. Tiedonjakaminen, jossa korostuu oppilaiden/oppilaan osaaminen, innostus ja toteutetun projektityön esittäminen (tavoite, työtavat, luomus) tuottavat onnistumisen elämyksiä jokaiselle osallistujalle.


LUMA-keskus Suomi, Lappeenrannan StarT-festarit 2019


Edelliskausien käytänteitä ja kokemuskertomuksia

Tässä kappaleessa esitetään StarT-tuokion pääpiirteitä. Luova ongelman ratkaisu, avoimet tehtävät merkityksellä virittäytymisellä, tutkimuksellinen oppiminen, tiedon esittämis- ja keskustelutaidot ja kriittinen ajattelu ovat hyvin keskeisiä tavoitteita oppimisympäristölle. Päätavoitteena on antaa oppilaille vapaus tutkia, oppia ja työskennellä ryhmissä tai itsenäisesti selkeää päämäärää varten. Päätavoite realisoituu työn esittelyssä yleisölle, jossa oppijan työnmäärä, ratkaisutaidot ja into vahvistetaan.

Käytänteissä korostuu oppilaiden luovuuden ja mielenkiinnon herättäminen ja rohkaisu ongelmanratkaisuun. Aihe on vapaa: joskus se on teemaltaan yhteiskunnallinen, oppilaiden arjessa esiintyvä ongelma tai jokin muu kiinnostava aihealue. Keskeistä StarT-tuokioissa on oppilaiden, etenkin lasten ja nuorten, mahdollisuus esittää oman tutkimuksen ja kokeilun tietoa luokkalaisilleen ja mahdollisesti myös laajemmalle yleisölle (mm rinnakkaisluokat tai vanhemmat).

”Joined activity of parents and children provides them with an opportunity to work as colleagues and friends…Mathematical games help children to develop team work skills and manage their concentration.”  — ”Vanhempien ja lasten yhteistyö luo mahdollisuuden työskennellä oppitovereina ja ystävinä … matemaattiset pelit saavat lapset kehittämään yhteistyötaitojaan sekä säätelemään keskittymistään.”

-Kharkiv, Ukraina, Junior Karasin University; ”Club 2×2″ from Children and Youth Center for Creative Activities, ala-astelaisten ryhmä 2018,

Katso ”Club 2×2” -video.

Suunniteltuna, ohjattuna ja hyviä käytänteitä noudattaen opettajat ja kasvattajat saavat StarT-tuokiosta erinomaisen oppimiskokemuksen oppilailleen.

StarT-tuokio on oiva hetki (1-2 tuntia) elävöittää keskustelua opiskeltavista aineista, tutustuttaa oppilaat työskentelyyn ryhmissä sekä tieteelliseen menetelmään perustuen. Lisäksi tuokio on helposti sisällytettävissä tapahtumiin, jotka koskevat koko luokkaa, kuten luokkavuoden päätöstilaisuuteen, pikkujouluihin tai esimerkiksi kevätjuhlaan.


StarT-tuokio vanhempainillassa

Taipalsaaren esikouluryhmä ”Puuhiset” tutustuivat tieteen tekemiseen toiminnallisesti, keskustellen keskenään ja professorikummien kanssa. Ideointi keskenään ja työn esittely vanhemmille ja professorikummeille rohkaisee lapsia kriittiseen ja tieteelliseen ajatteluun jo varhain. Ohjaavalla, mutta pelottomalla ilmapiirillä luotiin kokonaisuus, jossa opettajat ovat vastuussa omasta osaamisalueestaan poikkitieteellisessä StarT-toiminnassa.

Jyväskylän normaalikoulun alakoulu järjesti liikuntapäivän, joka kattoi kaikki koulun luokat ja luokkakohtaiset aktiviteetit. Projekti oli helposti yhdistettävissä vanhempainiltamiin, joissa lapset esittitelivät ratkaisujaan liikunnan ja oppimisen yhdistelmälle. Toteutus oli moninaista ja helposti sovellettavissa koulun resursseihin, ja koululaisten liikunnan lisääminen voi edistää jokaisen terveyttä.


StarT-tuokio taidenäyttelynä tai -esityksenä laajemmalle yleisölle

Lauritsalan koulussa tyttöjen luonnontieteiden kiinnostusta parannettiin järjestämällä kurssi kosmetiikan kemiallisesta tarkastelusta. Kosmetiikkaa käsiteltiin myös ekologian, luonnonmukaisuuden ja kestävyyden teemoissa. Kannustamalla tutkimiseen ja omien kosmeettisten tuotteiden suunnitteluun ja kokeelliseen tuotantoon tuo syvyyttä kemian taitojen hyödyntämisessä. Aihealuen laajuus on sovitettavissa niin POPSiin kuin LOPSiin sekä kokeellisiin töihin.

Erkko-lukiossa opiskelijat loivat teoksia, jotka käsittelivät vuoden teemaa ”valoa” tieteellisesti ja taiteellisesti. Teokset suunniteltiin, rakennettiin ja esiteltiin, lopuksi vastattiin tutkimuskysymykseen luonnontieteellisestä ilmiöstä, joka esiintyy teoksessa. Teokset ovat väline selittämään tieteellisiä ilmiöitä kanssaopiskelijoille, opettajille ja/tai vanhemmille tilaisuudessa kuin tilaisuudessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan oppilaat tutkivat tieteellisiä julkaisuja isyystestien luotettavuuden ongelmista suorittaen tehtäviä sekä keskustellen asiasta asiantuntijan kanssa videopuhelulla. Tutkimusmatkan jälkeen oppilaat suunnittelivat näytelmän, jossa opetetaan isyystestien ongelmista tieteen ja draaman keinoin. Oppilaat opettavat isyystestien tieteellisen perustan ja ongelmanratkaisun haasteet hyödyntäen esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille mieleisellä, luovalla tavalla sekä yhdistämällä  eri vahvuuksia yhteiseen tavoitteeseen.