Mål och genomföranden

StarT bjuder in alla Finlands skolor, daghem, hobbygrupper, familjer samt andra intresserade sektorer, som media, för att lära sig tillsammans i glad anda.

Projektets ägare och huvudaktör är LUMA-center Finland. StarT verkställs som samarbete med LUMA-center som hör till nätverket, deltagande samarabetspartner och finansierare.

StarT stöder tvärvetenskaplig inlärningsgemenskap

StarTs huvudmål är att införa i den finländska uppfostrings- och skolningsbranchen en ny tvärvetenskaplig och gemenskaplig StarT-verksamhetskultur. StarT stöder målen i de nya läroplanerna. I den blir bl.a. projektinlärning, lärande gemenskap, forskningsbaserade studier, integrerad undervisning, fenomenbaserade studier, fältundervisning, modern teknologi och inlärningsmiljöer utanför skolan bekanta. Förutom detta stöder StarT LUMA-ämnens hobbyverksamhet i t.ex klubbar och familjer. StarT är ett lånsiktigt projekt som ska föras in som en ständig del av LUMA-verksamhet. I skolor och daghem hoppas vi att StarT modellen kommer integreras till institutionernas grundbyggstenar i läroplanen. StarT ska vara ett gemensamt projekt för hela skolan eller småbarnsfostringsenheten som en lärandegemenskap.

Aha-upplevelser och inlärningsnöje över gränser

Projektet eftersträvar att öka aha-upplevelser och inlärningsglädje ämnes överskridande bland barn och unga. Förutom detta uppmuntras man till deltagande, kreativ och inspirerande verksamhet tillsammans med olika aktörer. Genom att bjuda med även andra länder till verksamheten ökas global växelverkan och Finland får positiv synlighet. Skolor och daghem kan bjuda med samarbetsskolor i olika länder. Även finländska daghem och skolor utomlands bjuds med i StarT. Skolor och daghem i olika områden uppmuntras till samarbete i hopp om att detta ökar kännedom om det egna landet och tolerans bland barn och unga.

StarT vissar framtidens möjligheter och ökar gemenskapskänslan i Finland. Den skapar positiv anda och tro i Finlands goda framid. StarT-projektet respekterar även tidigare generationers traditioner och kunskap genom att lyfta fram finländska exoerter, företag och innovationer.

Hela Finland lär sig!

StarT når under sin två åriga startperiod 200 00 barn och unga (3-19 åriga) med familj samt 5 000 lärare, handledare och rektorer antingen som deltagare eller via media. I själva aktiveten deltar minst 3 000 daghem, 600 grundskolor och 100 gymnasium samt 100 klubbar, 15 natur- eller miljöskolor och 50 andra hobbygrupper. På nationell nivå eftersträvas att åtminstone Norden och länderna kring Östersjön deltar. Inbjudan till StarT skickas till länderna via ministerier, ambassader och diplomater.

I projekten lär man sig teamarbete och kreativa betraktelsesätt

StarT bygger upp i Finland ett modigt försök där vetenskapsöverskridande projektarbetande och skolan som en inlärningsgemenskap möter StarT-verksamhetskulturen. Projektstudier fokuseras i LUMA-temans små och stora forskningar, där det centrala är aktivering av elever och rörlighet. Som exempel kan nämnas det deltagande konseptet ”Det här fungerar!” (Tämä Toimii!) tävlingens projekt med målet att få en leksak att röra på sig. Beroende av åldersgrupp kan man utföra projekt inom områden för matematik, programmering och natur med stöd av universitets- och företagssamarbete. Förutom detta bygger man upp på gränsytan av konst och vetenskap till exempel vetenskaps teater. I skapelserna kombinerar man kreativt naturvetenskap, mateamtik och teknologi med andra vetenskaper och konstämnen, som musik, bildkonst, drama och idrott m.m. Stjärnteamen kan vara beroende av åldersgrupp och projekt större eller mindre.

I StarT-evenmang lär man sig, delar man med sig och gläder sig vid framgångar

Det ordnas tre nivåer av StarT-vetenskapsdagar och festare där teamen själv är i mittpunkten och presenterar sina innovativa projekt. På alla nivåer delas det ut pris. Gemenskapen planerar och verkställer modeller för evenemangen som passar just dem. Barnen och unga ska delta i planering av evenmangen och deras syn på projekten ska tas i beaktande.

Kreativa och innovativa inlärningsgemenskap, lärare/ handledare och team belönas enligt tema och nivå lokalt, regionalt och nationellt. I starT belönas 1) kreativa team med handledare, 2) goda praxis för utförande av Start och Star-dagar och 3) aktivaste kommunerna i StarT (inlärningsgemenskaper/ per capita). Priserna på lokal, regional, nationell och internationell nivå publiceras mer ingående på hösten. Innovativa projekt publiceras som videor och bilder på StarT-webbsidans materialbank.

På StarT-dagar, regionalfestare, StarT-galan och på LUMA-TV lyfts fram, vid sidan om projektteamen, finländska experter, innovationer och förtag.

Det här funkar!  är en del av StarT

Det inspirernade projektet ”Det här funkar!” är integrerad i StarTs verksamhetskultur.

Största Finlands flagga -tävlingen 2017 för kommuner

Till StarT-projektet hör även tävlingen Största Finlands flagga i olika kommuner. I tävlingen används modern teknologi och möjligheter som medföljs av teknologi. Tävlingen kulmmineras 3. december 2017.