Nordisk klimatförändringstävling Nord Start

Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord Start anordnas hösten 2021 av Undervisnings- och kulturministeriet. Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet och anordnas i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen.

Vem vinner klimatförändringstävlingen NordStarT? Det klarnar den 9 februari kl. 13 i ett nordiskt evenemang om klimatfostran! Under evenemanget får vi bl.a. höra barns och ungas tankar om hur man kan bemästra klimatförändringen samt exempel på klimatfostran. Läs mer och följ med direktsändningen!

Tävlingen har avslutats. Läs mer om de bästa projekten och praxisarna här (på engelska).

Tack för alla deltagare och våra samarbetspartners. Grattis till alla vinnare!

Undervisnings- och kulturministeriet
Nordiska ministerrådet
Nord StarT

Det finns två kategorier i tävlingen

1. Projekt som görs i team bestående av barn, unga eller vuxna

Projekt som görs i team bestående av barn, unga eller vuxna från småbarnspedagogik till högre utbildning. Innehållet i projektet måste kopplas till tävlingens huvudsakliga tema klimatförändringen, i övrigt förverkligas projekten enligt StarT-programmets instruktioner.

Bedömningskategorier:

 1. 0-5 år
 2. 6-12 år
 3. 13-15 år
 4. 16-18 år
 5. 19- år

Man kan delta i tävlingen med projektarbeten där olika åldersgrupper samarbetar. Projektet behöver inte vara färdigt, det räcker med en idé eller en plan. Vid anmälan till tävlingen väljs den bedömningskategori som lämpar sig bäst för det egna projektet.

2. Inlärningsgemenskapernas goda undervisningspraxisar

Lärares eller pedagogers kan delta i tävlingen genom att rapportera om goda undervisningspraxisar för att behandla klimatförändringen i sin undervisning och uppfostran.

Bedömningskategorier:

 1. Daghem (småbarnspedagogik)
 2. Förskola och lågstadium
 3. Högstadium
 4. Andra stadiet
 5. Högskola
 6. Fritt bildningsarbete

Man kan delta i tävlingen med undervisningspraxisar där det samarbetats mellan olika utbildningsnivåer. Vid anmälan till tävlingen väljs den bedömningskategori som lämpar sig bäst för den egna undervisningspraxisen.

Stora priset 500 euro

Utbildnings- och kulturministeriet delar ut priset à 500 euro till de bästa i varje tävlingskategori.

Delta i tävlingen

Man deltar i Nord StarT tävlingen med att fylla i en blankett senast den 3 januari 2022. Kom ihåg att läsa regler för deltagande i Nord StarT och dataskyddsbeskrivning.

Tidtabell

Bedömningen av projektarbetena och undervisningspraxisarna börjar direkt efter att ansökningstiden gått ut. Bedömningen sker enligt de uppgifter som deltagarna angett i ansökningsblanketten och som lämnats in innan tidsfristen löpt ut.

Bedömningskriterier

Det centrala i tävlingen är hanteringen av klimatförändringstemat, förmågan att lösa problem samt att få barns, ungas och högskolestuderandes röst hörd. Bedömningen görs separat för varje serie, dvs. projektarbeten och praxis utvärderas enligt egna kriterier och med beaktande av tävlingskategorierna (åldersnivån).

1. Bedömning av projektarbeten

Vid bedömningen av projektarbeten är det fråga om att engagera barn, unga och högskolestuderande och om deras kunnande. Åldersnivån beaktas vid bedömningen. I bedömningen betonas den helhet som projektet bildar och som består av det som rapporteras på webblanketten samt videon och projektdagboken som delats med oss.

Ett idealiskt projektarbete:

 • behandlar klimatförändringstemat på ett mångsidigt sätt och i enlighet med de mål som uppställts för projektet
 • beaktar den hållbara utvecklingens perspektiv på ett ändamålsenligt sätt
 • engagerar tydligt teammedlemmarna (barn, unga och studerande) från planeringen av projektet till genomförandet och lyfter fram deras tankar och lärande under projektprocessen
 • visar kreativitet och egenart
 • är undersökande (problemlösningsförmåga)
 • görs genom samarbete och lyfter fram alla teammedlemmars kunnande och idéer
 • Projektet och dess resultat har presenterats tydligt och uppmärksamhet har fästs vid det visuella.

2. Bedömning av god undervisningspraxis

Ett centralt mål när det gäller god undervisningspraxis är att ge kollegerna nya bra idéer, anvisningar och modeller för behandlingen av klimatförändringstemat från småbarnspedagogiken till högskolorna. Bedömningen baserar sig på beskrivningen på webblanketten samt på videon och eventuellt tilläggsmaterial som har delats.

En idealisk undervisningspraxis:

 • är pedagogiskt väl genomförd och beaktar grunderna för läroplanen enligt utbildningsnivå
 • beaktar klimatförändringstemat och den hållbara utvecklingens perspektiv på ett lämpligt sätt
 • beaktar helhetsskapande metoder och den mångsidiga kompetensen på ett lämpligt sätt
 • stöder undersökande verksamhet och baserar sig på evidensbaserad kunskap
 • fäster uppmärksamhet vid elevorienteringen och aktiverar barn/elever/studerande
 • är innovativ, dvs. medför något nytt i undervisningen enligt utbildningsnivå och i behandlingen av klimatförändringstemat
 • sporrar till gemensam verksamhet till exempel med andra lärare eller aktörer utanför den egna gemenskapen
 • är tydligt beskriven och lätt för andra att utnyttja som en del av den egna undervisningen

Tävlingens material:

Regler för deltagande i Nord StarT

Anmälningsblankett (på svenska, engelska och finska)

Anmälningsblankett (på färöiska)

Anmälningsblankett (på isländska)