Om StarT

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Sedan 2016 har projektet haft deltagare från över 65 länder.

StarT bjuder in skolor, daghem, fritidsgrupper och familjer från hela världen för att delta i det glada och gemenskapliga lärandet. Dessutom har StarT samarbets- och deltagarmöjligheter för sakkunniga, studerande, föreningar och företag – alla som har intresse för naturvetenskap, matematik och teknologi och vill stöda barnens lärande och intresse inom dessa.

Läsåret 2021-2022 i siffror:

  • över 325’000 barn och unga
  • 7500 lärare
  • 850 projektarbeten
  •  750 undervisningsmodeller

Förutom verksamheten erbjuder vi material, idéer och konkret stöd, till exempel avgiftsfri utbildning i genomförandet av tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt.

Verksamheten organiseras av universitetens vetenskaps- och teknologiutbildningsfrämjande nätverk LUMA-center Finland tillsammans med StarTs samarbetspartners.

Verksamheten vann Global Best Awards 2018 i STEM-kategorin (Science, Technology, Engineering and Math) för bästa europeiska vetenskapsutbildningsprojekt för enandet av arbetsliv och utbildning.

StarTs mål och verksamhetsmodell

1. StarT stöder tvärvetenskapligt och gemenskapligt lärande

StarTs huvudmål är att införa i den finländska uppfostrings- och undervisningsbranschen en ny tvärvetenskaplig och gemenskaplig StarT-verksamhetskultur. StarT stöder målen i den nya nationella läroplanen. Fokus är bl.a. på projektarbete, forskningsbaserade studier, enande undervisning, fenomenbaserade studier, fältundervisning, modern teknologi och undervisningsmiljöer som inte utnyttjas i skolorna. Förutom detta stöder StarT LUMA-ämnens hobbyverksamhet i t.ex klubbar och familjer. StarT är ett långsiktigt projekt som ska införas som en ständig del av LUMA-verksamheten. I skolor och daghem hoppas vi att StarT-modellen kommer integreras till institutionernas grundbyggstenar i läroplanen. StarT ska vara ett gemensamt projekt för hela skolan eller uppfostringsenheten som en lärande gemenskap.

2. Ahaa-upplevelser och glädje över gränserna

Projektet eftersträvar att över läroämnenas gränser ge upphov till ahaa-upplevelser och skapa en lärande glädje bland barn och unga. Förutom detta uppmuntras man till deltagande, kreativ och inspirerande verksamhet tillsammans med olika aktörer. Genom att bjuda med även andra länder att ta del av verksamheten får Finland positiv synlighet globalt. Skolor och daghem kan bjuda med samarbetsskolor från andra länder. Även finländska daghem och skolor utomlands bjuds med i StarT. Skolor och daghem i olika områden uppmuntras till samarbete i hopp om att detta ökar kännedom om det egna landet och tolerans bland barn och unga.

StarT visar framtidens möjligheter och ökar känslan av gemenskap i Finland. StarT skapar en positiv anda och tron på en bra framtid i Finland. StarT-projektet respekterar även tidigare generationers traditioner och kunskap genom att lyfta fram finländska experter, företag och innovationer.

3. Hela Finland lär sig!

StarT når ut till barn och unga (3-19-åringar), familjer, lärare och andra handledare samt rektorer genom verksamheten eller media. I verksamheten deltar allt mellan småbarnspedagogiken och andra stadiets utbildningar: daghem, grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, samt andra skolor och klubbar.

4. I projekten lär man sig teamarbete och kreativa tillvägagångssätt

StarT bygger i Finland upp ett modigt försök där tvärvetenskapliga projektarbeten och skolan som en inlärningsgemenskap möter StarT-verksamhetskulturen. I projektstudierna fokuserar man på små och stora forskningar i LUMA-teman, där aktivering och flexibilitet är i centrum. Som exempel kan konseptet ”Det här fungerar!” (Tämä Toimii!) nämnas, där målet att få en leksak att röra på sig. Beroende av åldersgrupp genomför vi undersökningar med anknytning till matematik, programmering och andra naturvetenskaper i samarbete med universitet och företag. För att ännu utvidga på ämnesområdena kan man också göra någonting i stil med en vetenskapspjäs. I kreativ anda strävar vi efter att kombinera naturvetenskaper, matematik och teknologi samt andra vetenskaper och konstämnen, som musik, bildkonst, drama och idrott m.m. Stjärnteamen kan beroende av åldersgrupp och projekt vara större eller mindre.

5. I StarT är alla inlärningsgemenskaper med

StarT når ut till framtidens aktörer – barnen och de unga – genom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet, samt genom andra inlärningsgemenskaper som LUMA-centrets klubbar och läger, vetenskapscentraler, museer, bibliotek osv.

6. I StarT-evenemang lär man sig och delar med sig av framgångens glädje

Det ordnas tre nivåer av StarT-vetenskapsdagar och festivaler där teamen själv är i rampljuset och presenterar sina innovativa projekt. Gemenskapen planerar och verkställer modeller för evenemangen som passar just dem. Barnen och de unga deltar själva i planeringen av evenemangen och deras syn på projekten ska tas i beaktande.

Kreativa och innovativa inlärningsgemenskaper, lärare/handledare och team belönas enligt tema och nivå lokalt, regionalt och nationellt. I StarT belönas 1) kreativa team  2) god undervisningspraktik för utförande av StarT och StarT-dagar och 3) aktivaste kommunerna i StarT (inlärningsgemenskaper/ per invånarantal). Priserna på lokal, regional, nationell och internationell nivå publiceras mer ingående på hösten. Innovativa projekt publiceras som videor och bilder på StarT-webbsidans materialbank.

Undersökning och projekt

StarT-verksamhetsmodellen främjar universitetens vetenskaps- och teknologiutbildningar och ägs och upprätthålls av LUMA-center Finland. StarT är dessutom ett utvecklings- och undersökningsprojekt för universiteten där man undersöker helhetsskapande undervisning och projektstudier.

Utvecklings- och undersökningsarbetet görs i samarbete mellan universiteten. De mest centrala utomstående sponsorerna är Undervisnings- och kulturministeriet och Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

En del av verksamheten är exempelvis vår hemsidas materialbank som fungerar som stöd för lärare och fostrare. I materialbanken finns mycket material för naturvetenskaps-, matematik- och teknologiundervisningen samt projektstudier. Vi erbjuder dessutom utbildning till lärare och lärarstuderande.

LUMA FINLAND-programmet

Läs mer om dataskyddsbeskrivning.