Dataskyddsbeskrivning

På den här sidan kan du läsa mera om hur vi behandlar personuppgifter inom StarT-programmet (Läs mera om EU:s allmänna dataskyddsförordning)

Registeransvariga och kontaktuppgifter

StarT-programmets organisras av nätverket LUMA-center Finland. Helsingfors universitet ansvarar för att förvalta nätverket, och är därmed ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter. Universiteten som ingår i LUMA-center Finland-nätverket är registeransvariga för de uppgifter som samlas in.

Helsingfors universitet
PB 3, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 911 (växel)

De registeransvarigas kontaktperson är projektplaneraren Oona Kiviluoto. Hennes kontaktuppgifter är följande:
PB 55, 00014 Helsingfors universitet
luma-keskus((at))helsinki.fi

Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet vid Helsingfors universitet nås per e-post: tietosuoja@helsinki.fi.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bilder och videor
 • Information som deltagarna själva lämnat in

I behandlingen av personuppgifter behandlas inga känsliga uppgifter.

Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att förverkliga StarT-programmet och göra det möjligt att delta i programmet. Lagenlig grund för behandlingen av personuppgifter är den registrerades samtycke. Uppgifterna behandlas bl.a.:

 • För att utvärdera deltagarna i programmet (till exempel festivaler)
 • Kontakt, meddelanden och informationsgång under pågående program
 • Utbildningssyften inom ramen för programmet

Personuppgifterna behövs också för vetenskapliga forskningsändamål. Undersökningsmaterialet som samlas in behandlas konfidentiellt vid universiteten så att enskilda personer inte går att identifiera i forskningsrapporterna. Den vetenskapliga forskningen vid universiteten bedrivs med allmänhetens bästa i åtanke, eftersom den har som syfte att utveckla lärarutbildningen, läromedlen och undervisninsmetoderna.

Hur samlas personuppgifterna in?

Personuppgifterna samlas in med hjälp av frågeformulär där projektdeltagarna själva delger sina uppgifter.

Hur förvaras personuppgifterna?

Personuppgifterna förvaras under tekniskt skydd i en tjänst som finns till för detta ändamål.

StarT-programmet organiseras periodvis (från augusti till juni). Vi förvarar Start-programmens deltagares personuppgifter till slutet av kalenderåret efter varje period. För periodens bästa projektarbeten och metoder förvaras personuppgifterna längre för att möjliggöra stödarbetet i samband med StarT-programmet, dock högst fem år.

Överföring och utlämnande av personuppgifter utanför Helsingfors universitet

Personuppgifter överförs mellan universiteten som ingår i nätverket LUMA-center Finland. För dem som får stipendier eller andra belöningar överför vi personuppgifter vid behov även till våra samarbetspartners som ger ut stipendier och belöningar.

Registerdata kan överföras till länder utanför EU och ETA om deltagaren/deltagarna har belönats som bästa inhemska deltagare och utses till att representera Finland i internationella tävlingar som våra samarbetspartners organiserar.

Dina rättigheter

Den registrerade har rätt:

 • att få information om behandlingen av sina personuppgifter, om det inte i lag föreskrivs om särskilda avvikelser
 • att få tillgång till sina uppgifter
 • att få felaktiga uppgifter om sig själv rättade
 • att beränsa behandlingen av sina uppgifter
 • Den personuppgiftsansvariga är förpliktad till att informera andra personuppgiftsansvariga om rättelser av personuppgifter och begränsningar i behandlingen av uppgifter, ifall uppgifter om den registrerade utlämnats till dem.
 • att invända mot behandlingen av sina uppgifter
 • att inte bli föremål för ett beslut som utan rättslig grund grundas på automatiserat beslutsfattande

Det görs inga undantag från den registrerades rättigheter.

Besvärsrätt

Om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudet vid Helsingfors universitet.

Kontaktuppgifter:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi