StarT -program

StarT erbjuder ett gemenskaplig program för projektlärande, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

StarT erbjuder ett program för projektlärande som fungerar som stöd för tvärvetenskapliga lärandehelheter samt temakurser i skolor och andra inlärningsgemenskaper. Förutom att vi stöder och belönar barn och unga i genomförandet av projekt så uppmuntrar vi även lärare och fostrare till att dela goda undervisningspraktiker.

Bland de lag som anmäler sig till den internationella StarT-tävlingen för bästa undervisningspraktiken väljs Finlands representant ut till det europeiska Science on Stage Festival.

Två serier:

 • Barnens och de ungas lärandeprojekt
 • Inlärningsgemenskapernas goda undervisningspraktiker

StarT-projekt

I projektarbetet får barnen och de unga stå i rampljuset och utnyttja sina egna intressen och kreativitet, då projektet får behandla nästan vad som helst. De enda kraven för projektets ämne är att det är anknutet till ett eller flera av LUMA-ämnena.

Endast fantasin begränsar vilken form projektet kan få. Det kan till exempel vara en mindre eller större undersökning, utvecklandet av en rörlig leksak eller ett spel, robotprogrammering, att hitta en lösning till ett praktiskt problem, en vetenskapsteater eller fast en musikal.

StarTs projekt genomförs av barn och ungas team. Teamens storlek är inte bestämda på förhand: vissa projekt, exempelvis en vetenskapsteater, kräver en större grupp, medan programmerandet av ett spel kan smidigare göras i en grupp på tre. StarT-projekt kan dock inte utföras ensam. Det är viktigt att projektet är teamets, dvs. barnens och de ungas egna arbete, men de ska förstås stödas och handledas i arbetet.

I varje projekt ska följande göras:

 1.  Projektets produkt
  Gruppen ska bestämma vad projektarbetet kommer att producera. Produkten kan till exempel vara resultatet av en undersökning, ett spel, ett verk, en leksak, en robot eller en föreställning.
 2.  En visuell framställning av produkten
  Gruppen ska framställa en bild av sin produkt visuellt. Detta kan exempelvis göras som en bildpresentation eller en kort presentationsvideo (max 3 min) där teamets namn också framgår.
 3. Projektdagbok
  Under projektarbetet ska gruppen föra projektdagbok, som kan innehålla text, bilder och video.

StarTs vetenskapsfestivaler

De regionala StarT-festivalerna ordnas mellan mars och maj på olika håll i Finland där de regionala LUMA-centren finns. På festivalerna får stjärnteam och inlärningsgrupper skina och presenterar sitt eget kunnande och dela med sig av glädjen av att lära sig.

På festivalerna delas även ut priser.

Dessutom har varje festival eget program för barn, unga och även för handledare/lärare. Programmen är olika för varje festival och de byggs upp av LUMA-centrens och samarbetspartnernas kraft.

Goda undervisningspraktiker

Inom StarT lär vi oss tillsammans. Även medlemmar i StarT-gemenskapen lär sig av varandra. Dela din egen projektidé för att lära och glädja StarT-gemenskapen. Sprid det goda och kontakt luma-keskus((at))helsinki.fi!

Idéerna publiceras via LUMA inlärningsplattformen. Idéer kan publiceras med eller utan namn, enligt hur personen önskar.