StarTin tavoitteet ja toimintamalli   

StarT kutsuu mukaan yhteiseen oppimisen iloon kaikki maailman koulut, päiväkodit, harrastusryhmät ja perheet sekä muut kiinnostuneet tahot, myös median. Lämpimästi tervetuloa!

Hankkeen omistaja ja päätoteuttaja on LUMA-keskus Suomi. StarT toteutetaan yhteistyössä verkostoon kuuluvien LUMA-keskusten, mukaan lähtevien yhteistyökumppanien ja rahoittajien kesken.

StarT tukee monialaista yhteisöllistä oppimista

StarTin tavoitteena on tuoda suomalaiselle kasvatus- ja opetusalalle uusi, monitieteinen ja yhteisöllinen toimintakulttuuri, jossa kaikki oppivat toisiltaan.

StarT tukee kansallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita mm. projektioppimisesta, oppivasta yhteisöstä, tutkimuksellisesta opiskelusta, eheytyvästä opetuksesta, monialaisuudesta, maasto-opetuksesta sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. 

Lisäksi StarT tukee LUMA-aineiden harrastuneisuutta erilaisissa harrastusryhmissä, kuten kerhoissa ja perheissä.

StarT on pitkäaikainen hanke; se vakiinnutetaan pysyväksi osaksi Suomen LUMA-toimintaa. Kouluissa ja päiväkodeissa toimintamuodon toivotaan olevan osa vuosittaisia yksikkökohtaisia opetussuunnitelman perusteita. StarTin on tarkoitus olla yhteinen hanke koko koululle tai varhaiskasvatusyksikölle oppivana yhteisönä.

Oivaltamisen ja oppimisen iloa yli rajojen

Hankkeella pyritään lisäämään oivaltamisen ja oppimisen iloa yli oppiainerajojen lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi kannustetaan osallistavaan, luovaan ja innostavaan yhteistoimintaan eri toimijoiden kesken. Kutsumalla toimintaan mukaan myös muita maita lisätään globaalia vuorovaikutusta ja saadaan positiivista näkyvyyttä Suomelle. Koulut ja päiväkodit voivat halutessaan kutsua mukaan muita yhteistyökouluja eri maissa.  Suomessa eri alueilla toimivien koulujen ja päiväkotien yhteistyöhön kannustetaan ja toivotaan sen lisäävän oman maan tunnettavuutta ja suvaitsevaisuutta lasten ja nuorten keskuudessa.

StarT tuo esiin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja nostaa yhteisöllisyyttä Suomessa. Se luo positiivista henkeä sekä uskoa Suomen hyvään tulevaisuuteen. StarT -hanke kunnioittaa myös edellisten sukupolvien perinteitä ja osaamista tuoden esille suomalaisia osaajia, yrityksiä ja innovaatioita.

Koko Suomi oppii!

StarT tavoittaa lapsia ja nuoria (3-19-vuotiata) perheineen sekä opettajia, ohjaajia ja rehtoreita käytännön toiminnan kautta, tai välillisesti median kautta. Toimintaan osallistuu oppimisyhteisöjä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle: päiväkoteja, peruskouluja, lukiota, ammattikouluja, luonto- tai ympäristökouluja ja muita kerhoja.

Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Mahdollistaaksemme oppimisen ilon jakamisen järjestämme eri puolilla Suomea alueellisia tiede- ja teknologiapainotteisia StarT-festivaaleja. Vuosittaisen yleisöäänestyksen kautta voi jokainen antaa äänenstä mielestään parhaille projekteille sekä hyville opetuskäytänteille sekä samalla innostua  lasten – ja nuorten projektituotoksista ja saada uusia ideoita opetukseen opetuskäytänteihin tutustumalla.

 

Projekteissa opitaan tiimityötä ja luovia lähestymistapoja

StarT-toiminnassa rakennetaan Suomeen rohkeaa kokeilua sekä tieteenrajoja ylittävää projektiopiskelua, kuin myös koulua oppivana yhteisönä tukeva yhteinen nimittäjä, StarT-toimintakulttuuri.

Projektiopiskelu keskittyy LUMA-teemojen pienempiin tai isompiin tutkimuksiin ja sovelluksiin. Ikäryhmästä riippuen toteutetaan tiimeittäin esimerkiksi matematiikkaan, ohjelmointiin ja luontoon liittyviä tutkimuksia, joissa hyödynnetään yhteistyötä sekä yritysten että yliopiston kanssa. Lisäksi tieteen ja taiteen rajapintaan voidaan rakentaa yhteisöllistä toimintaa esimerkiksi tiedeteatterin muodossa. Luomuksissa luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa on tarkoituksena luovasti yhdistää muihin tieteenaloihin sekä taiteenaloihin, kuten musiikkiin, kuvataiteeseen, draamaan sekä liikuntaan ym. Tähtitiimit voivat olla ikätasosta ja luomuksesta riippuen pienempiä tai isompia.

StarT-tapahtumissa opitaan, jaetaan ja iloitaan onnistumisista

StarT-päiviä ja –festareita, joissa lasten ja nuorten tiimit itse ovat pääroolissa ja esittelevät innovatiivisia projekteja, palkitsemistilaisuuksineen järjestetään kolmella tasolla. Yhteisö suunnittelee ja toteuttaa omaan toimintaansa sopivan mallin. Ne suunnitellaan ja toteutetaan lapsia ja nuoria osallistaen ja kuunnellen.

Luovia ja innovatiivisia oppimisyhteisöjä, opettajia/ohjaajia ja tiimejä palkitaan teemoittain ja asteittain sekä alueellisesti että kansallisesti ja kansainvälisesti. StarTissa palkitaan 1) luovia lasten ja nuorten tiimejä ohjaajineen, 2) koulujen, päiväkotien tai harrastusjärjestön hyviä käytäntöjä StarTin ja StarT-päivien toteutuksessa ja 3) aktiivisimmat StarTiin osallistuvat kunnat (kouluja/päiväkoteja/harrastusryhmiä per asukasluku). Palkinnot alueellisilla, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla julkistetaan tarkemmin syksyllä. Innovatiiviset projektit julkaistaan videoina ja kuvina StarT-verkkosivujen materiaalipankissa.

StarT-päivillä, aluefestareilla ja StarT-gaalassa tuodaan esille tulevaisuuden tekijätiimien lisäksi suomalaisia osaajia, innovaatioita ja yrityksiä.