Lapsia tutkimassa StarT-festareilla.

StarT-päivä

Järjestäkää pieni tai suuri StarT-päivä omassa oppimisyhteisössänne! Päivän tarkoitus on jakaa tekemisen iloa esittelemällä oppijoiden tekemiä projekteja omassa oppimisyhteisössä sekä esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmille. Mikäli oppimisyhteisössänne on tehty enemmän projekteja, on StarT-päivä oiva hetki valita parhaat projektit.

Tällä videolla kerrotaan, miten voit järjestää Science Fair -tyyppisen StarT-päivän.

Näin toteutat StarT-päivän oppimisyhteisössäsi

StarT-päivä kannattaa kirjata koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmiin jokavuotiseksi tapahtumaksi. Päivän toteuttamisessa vain luovuus on rajana!

StarT-päivä voi olla esimerkiksi:

  • Osa LUMA-viikon tapahtumia (käytä tunnistetta #LUMAviikot jakaessasi päivän tunnelmia somessa
  • Oma itsenäisen tapahtumansa tai osa jotain muuta oppimisyhteisönne tapahtumaa
  • Koko kunnan oppimisyhteisöjen yhteinen StarT-tapahtumapäivä
  • Lyhyempi tempaus vaikka välitunnilla

Esimerkkejä StarT-päivän toteuttamiseen

Näissä esimerkkitapahtumissa on huomioitu projektioppimisen tärkeimmät piirteet, kuten vanhempien ja yritysten osallistaminen, tutkimuksellinen opiskelu, yhteisöllisyys ja oppilaskeskeisyys. Jokainen StarT-tapahtuma kuitenkin on omanlaisensa, juuri omalle yhteisölle sopiva kokonaisuus.

StarT-tuokion järjestät noin 1–2 tunnissa, joten se on sovitettavissa osaksi koulupäivää tai muuta koulun tapahtumaa. Tällä sivulla esitetään konkreettisia ja innostavia esimerkkejä StarT-tuokioista ympäri maailmaa!

StarT-tuokio mahdollistaa myös vanhempien ja yhteistyökumppanien osallistumisen osaksi projektitoimintaa. Tuokiossa oppilaat pääsevät esittelemään omia töitään ja jakaaman osaamistaan ohjatussa ja innostavassa oppimisympäristössä. Tiedon jakamisessa korostuu oppilaan osaaminen, innostus ja toteutettu projektityö (tavoite, työtavat, luomus). Samalla osallistujat saavaat onnistumisen elämyksiä!

Ryhmäkuva oppilaista Lappeenrannan StarT-festareilla.

StarT-projekteissa oppilaille annettaan vapaus tutkia, oppia ja työskennellä selkeää päämäärää varten. Tämä tavoite konkretisoituu valmiiden töiden esittelyssä yleisölle esimerkiksi StarT-tuokiossa, jolloin oppijan tekemä työ, ongelmanratkaisutaidot ja into saavat vahvistusta.

StarT-tuokion aihe on vapaa: se voi olla esimerkiksi jokin yhteiskunnallinen, oppilaiden arjessa esiintyvä ongelma tai muu heitä kiinnostava aihe. Keskeistä StarT-tuokioissa on oppilaiden mahdollisuus esittää oman tutkimuksensa ja kokeilunsa tuloksia yleisölle, oli kyseessä sitten oma luokka tai muu, laajempi yleisö.

”Joined activity of parents and children provides them with an opportunity to work as colleagues and friends – – Mathematical games help children to develop team work skills and manage their concentration.” 

”Vanhempien ja lasten yhteistyö luo mahdollisuuden työskennellä oppitovereina ja ystävinä – – matemaattiset pelit saavat lapset kehittämään yhteistyötaitojaan sekä säätelemään keskittymistään.”

-Kharkiv, Ukraina, Junior Karasin University; ”Club 2×2″ from Children and Youth Center for Creative Activities, ala-astelaisten ryhmä 2018,

StarT-tuokion avulla voit elävöittää keskustelua opiskeltavista aineista, tutustuttaa oppilaat työskentelyyn ryhmissä ja tieteellisiin menetelmiin. Tuokion voit myös helposti järjestää osana tapahtumia, jotka koskevat koko luokkaa, kuten luokkavuoden päätöstilaisuus tai pikkujoulut. Jotta saat StarT-tuokiosta erinomaisen oppimiskokemuksen oppilaillesi, on se tärkeää suunnitella ja ohjata huolellisesti.

Järjestä StarT-tuokio vanhempainillassa

Taipalsaaren esikouluryhmä ”Puuhiset” tutustuivat tieteen tekemiseen toiminnallisesti, keskustellen keskenään ja yhdessä professorikummien kanssa. Yhdessä ideointi ja töiden esitteleminen vanhemmille ja professorikummeille rohkaisivat lapsia kriittiseen ja tieteelliseen ajatteluun. Opettajat ohjasivat tilaisuutta, loivat välittömän ilmapiirin ja olivat vastuussa omista osaamisalueestaan poikkitieteellisessä StarT-toiminnassa.

Jyväskylän normaalikoulun alakoulu järjesti liikuntapäivän, johon osallistuivat kaikki koulun luokat omilla, luokkakohtaisilla aktiviteeteillaan. Projekti oli helposti yhdistettävissä vanhempainiltoihin, joissa lapset esittelivät liikuntaa ja oppimista yhdisteleviä aktiviteettejaan. Vastaan tuokion sovellat helposti kouluusi ja edistät terveyttä lisäämällä koululaisten liikuntaa.

Järjestä Star-tuokio taidenäyttelynä tai -esityksenä

Lauritsalan koulussa tyttöjen innostettiin luonnontieteiden pariin järjestämällä kurssin kosmetiikan kemiasta. Kosmetiikkaa käsiteltiin myös luonnonmukaisuuden ja kestävyyden teemojen kautta. Kurssilla tyttöjä kannustettiin tutkimiseen ja omien kosmetiikkatuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen ja tuotiin näin syvyyttä kemian opiskeluun. Aihe on laaja, joten se on sovellettavissa niin peruskouluun kuin lukioon.

Erkko-lukion opiskelijat loivat valoa tieteellisesti ja taiteellisesti käsitteleviä teoksia vuoden teemansa mukaisesti. He suunnittelivat ja valmistivat teoksensa itse. Lopuksi teoksiä esitellessä he esittelivät myös teoksessa esiintyvän luonnontieteellisen ilmiön. Teokset toimivat näin välineinä tieteellisten ilmiöiden selittämiseen kanssaopiskelijoille, opettajille ja vanhemmille.

Iso-Britanniassa oppilaat tutkivat tieteellisiä julkaisuja isyystestien luotettavuudesta. Samalla he suorittivat tehtäviä ja keskustelivat aiheesta asiantuntijan kanssa videopuhelun välityksellä. Tutkimuksensa perusteella oppilaat suunnittelivat näytelmän, jossa kerrottiin isyystestien ongelmista tieteen ja draaman keinoin. Oppilaat pääsivät esittelemään isyystestien tieteellisen perustan ja ongelmat heille mieleisellä, luovalla tavalla.  Samalla he pääsivät hyödyntämään esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan ja yhdistämään  erilaisia vahvuuksiaan päästäkseen yhteiseen tavoitteeseen.

StarT-päivä on puolesta päivästä koko päivään kestävä yhteisöllinen tapahtuma, joka osallistaa lapsia ja nuoria ja heidän opettajiaan toimimaan yhdessä ja innostumaan oppimisesta.

StarT-päivän keskiössä ovat  oppimisen ilon jakaminen, yhteistyö ja projektityön tulosten esittäminen. Päivään voi osallistua yksi luokka tai vaikka koko koulu. Vanhemmat ja yhteistyökumppanit kannattaa mahdollisuuksien mukaan toivottaa myös tervetulleiksi.  Päivä voi sisältää StarT-projektitöiden ja opetuskäytänteiden esittelyn lisäksi erilaisia innostavia aktiviteetteja, kuten työpajoja, projektituotosten testausta, kilpailuja tai lyhyitä asiantuntijoiden tietoiskuja. 

Tällä sivulla on esitelty esimerkkejä edelliskauden StarT-osallistujilta ideoinnin tueksi. Millainen teidän StarT-päivänne voisi olla?

Puuhiset esittelemässä projektiaan tuomaristolle Lappeenrannan StarT-festivaaleilla.

Kuva: Puuhiset esittävät Lappeenrannan StarT-festareilla tutkimustaan, 2019, LUMA-keskus Suomi

StarT-päivä on usein 3-4 tunnin mittainen tapahtuma, jonka voi järjestää koulussa vaikka lauantaina. Tällöin vanhemmat pääsevät osallistumaan lastensa kanssa oppimiseen. Vaihtoehtoisesti päivä voi yhdistellä työpajoja, demonstraatioita ja esityksiä tieteellisen seminaarin mukaiseksi kokonaisuudeksi. Osana tutkimuksellista oppimista voidaan luoda kumppanuuksia yrityselämän toimijoihin esimerkiksi  vierailemalla LUMA-asiantuntijoita rekrytoivassa yrityksessä tai kutsumalla yrityksen edustaja koululle.

StarT-päivä:

  • voidaan toteuttaa työpajoina, projektityöskentelynä, asiantuntijavierailijoita hyödyntäen.
  • projektioppimiseen liittyvää vertaisarviointia voi tehdä töiden esittelyn yhteydessä. Myös muilta vierailta voi pyytää kannustavaa palautetta projektitiimeille.
  • voi olla osa muuta yhteistä tilaisuutta

Esimerkkejä StarT-päivistä

Kulosaaren lukion Science Expossa oppilaat esittelivät omia vaikuttamisprojektejaan muun muassa sähkönkulutukseen ja kierrätykseen liittyen.

Tampereella ja Ammanissa Jordaniassa on järjestetty tieteellistä seminaaria mukailevia tapahtumia. 

”The Project also aims to develop the children and youths’ capacities of scientific inquiry, and problem solving skills to accomplish unique and original scientific projects which inspire them to become innovative scientists in future”
”Projekti tähtää lasten ja nuorten tieteellisen työskentelyn ja ongelmanratkaisun kehittämiseen niin luovilla kuin tavanomaisilla tieteellisillä hankkeilla, jotka inspiroivat heitä harkitsemaan tutkijan uraa tulevaisuudessa.”

-Amman, Jordania 2018 ”Innovation for Creativity Development Association

Kuva: Ammanin tiedetapahtumasta lapsille ja nuorille 2016. 

Tampereen lyseossa jokainen oppilas kirjoitti esseen tutkimuksestaan ja esitteli työtään muille opiskelijoille tieteellisen posterin, eli julisteen avulla. Oppilaat saivat itse valita esseen aiheen, mutta heidän tuli hyödyntää tieteellistä kirjoitus- ja tiedonesitystapaa. Tällainen projekti sopii erityisen hyvin suomalaiseen ylioppilastutkintoon.

”The exhibition was organised like a scientific conference where the students stood next to their research papers, ready to answer any questions.”

”Näyttely organisoitiin tieteellisen konferenssin mukaiseksi, missä oppilaat odottivat tieteellisten artikkeliensa kanssa valmiina vastaamaan yleisön kysymyksiin.”

-Tampereen lyseon StarT-tapahtumasta ”Celebrating student projects” 2018

Putaanvirran koululaiset tutustuivat kotiseutunsa Pihtipuhtaan kulttuuri- ja elinkeinoelämään sekä luontoon. Tehtäviä suoritettiin yhdessä työpajoissa ja vierailujen ohessa. Lopuksi koululaiset toteuttivat yhdessä jonkin vaikuttavan muutoksen kotiseutuunsa. Lopputuloksina syntyi esimerkiksi luontopolku, tiedotte ja esittelyvideo Pihtiputaasta sekä sählyturnaus. Oppilaat pääsivät valitsemaan vierailujensa perusteella mieleisen projektin sekä keskustelemaan alueen vaikuttajien kanssa. Oppilaista projektissa parasta oli toiminnallinen oppiminen, yhteistyö ja itsenäinen suunnittelu ja vertaisarviointi.

Osallistavat ja koulujen väliset tapahtumat osana projektioppimista

”They were satisfied with their jobs, seen why they need to learn the contents of Physics and where to apply them. This way of learning gives opportunities for various forms of formative assessment and summative evaluation of the students by the teacher.”

”He olivat tyytyväisiä töihinsä ymmärrettyään fysiikan sisältöjen hyödyllisyyttä. Tällä tavoin oppiminen antaa opettajalle monia mahdollisuuksia arviointiin.”

-Kocani, Macedonia 2018 ”STARS”

Romanian Satu Maren kansallisessa lukiossa vanhemmat ja oppilaat olivat tehneet yhteistyötä jo kahden vuoden ajan kiusaamisen ehkäisemiseksi. Koko koulu oli mukana kampanjassa, joka pyrki puuttumaan uhkiin ja tunnistamaan niitä niin koulussa kuin netissä. Kampanjassa hyödynnettiin luovan kirjoittamista, teatterikerhon tapaamisia ja viestintää koulussa ja somessa. Kampanja viestitti yhteisön selvän kannan, jonka mukaan oppilaiden hyvinvointi oli etusijalla.

Turkissa koulujen välisessä S.O.S -kerhossa (Save our species/pelastetaan lajimme) keskusteltiin joustavalla aikataululla oppilaiden kenttätutkimustuloksista esimerkiksi luontoretkillä, pH-mittauksissa, populaatioennusteissa ja lajihavainnossa. Oppilaat osallistuvat vuoropuheluun vertailemalla tuloksia ja jakamalla tietoaan ja osaamistaan. Oppilaat esittelivät töitään erilaisten esitysten, dokumenttien, keksintöjen sekä draaman ja taideteosten avulla.

Kysy tukea ja jaa ideoita

LUMA-keskus Suomi -verkosto tarjoaa tukea StarT-päivien toteuttamiseen. Voit ottaa yhteyttä alueellisiin LUMA-keskuksiin (yhteystiedot), mikäli kaipaat esimerkiksi ideoita työpajoihin, tarvikkeita tai materiaaleja lainaan.

Voi myös hyödyntää suunnittelussa StarT-ohjelman materiaalipankkia. Esimerkiksi viime kauden parhaimmista käytänteistä löytyy esimerkiksi vinkkejä siihen, miten projektioppimista tai monialaisia oppimiskokonaisuuksia on toteutettu eri oppimisyhteisöissä.

Onko sinulla hyvä idea ja toimiva idea StarT-päivien toteuttamiseen?  Jaa ideasi StarT-yhteisölle sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #startluma ja käyttäjätunnisteella @lumasuomi. Yhdessä olemme enemmän!