Dataskyddsbeskrivning 

På den här sidan kan du läsa mera om hur vi behandlar personuppgifter inom Nord StarT-tävlingen (Läs mera om EU: s allmänna dataskyddsförordning). 

Registeransvariga och kontaktuppgifter:  

Nord StarT- tävlingen anordnas av Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med LUMA-center Finland- nätverket. Undervisnings- och kulturministeriet är personuppgiftsansvarig. Fram till slutet av 2021 ansvarar Helsingfors universitet för databehandlingen. Helsingfors universitet ansvarar också för LUMA-center Finland- nätverkets administration. 

Kontaktinformation:

Undervisnings- och kulturministeriet
PL 29, 00023 Statsrådet 
Telefon: +358 295 16001 (växeln)

Kontaktperson: konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson 

De registeransvarigas kontaktperson är (fram till 31.12.2021): 
StarT-Projektledaren Outi Haatainen 
PB 55, 00014 Helsingfors universitet  
outi.haatainen@helsinki.fi

Dataskyddsombud:
Anna Tuominen 
tfn. +358 295  330245 , +358 50 3301925  
okmtietosuojavastaava@minedu.fi  

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi behandlar följande personuppgifter:  

 • Namn 
 • E-postadress 
 • Bilder och videor som deltagarna själva lämnat in 
 • Information som deltagarna själva lämnat in 

I behandlingen av personuppgifter behandlas inga känsliga uppgifter.

Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter? 

Personuppgifterna behandlas för att möjliggöra Nord StarT tävlingen. Lagenlig grund för behandlingen av personuppgifter är den registrerades samtycke. Uppgifterna behandlas bl.a.: 

 • Vid bedömningen av tävlingsbidragen och vid prisutdelningen 
 • Vid tidig kommunikation och vid informerande 
 • Vid publiceringen av deltagarnas projekt och undervisningspraxisar. 

Hur samlas personuppgifterna in och hur förvaras personuppgifterna?  

Personuppgifterna samlas av Nord StarT- tävlingens deltagare med hjälp av ett online- formulär inom den bestämda tidsfristen (1.8.2021 – 30.11.2021). Uppgifterna skyddas och bevaras i en tekniskt säker tjänst. 

Uppgifterna bevaras fram till slutet av året (31.12.2022). 

Överföring och överlämnande av personuppgifter  

Personuppgifter överlämnas till personal vid Helsingfors universitet eller Undervisnings- och kulturministeriets ämbetsverk och institut endast vid behov. Vid utdelningen av stipendier eller övriga pris kan personuppgifter vid behov överlämnas till tävlingens samarbetspartners.  

Personuppgifterna överförs till de nordiska ländernas och självstyrande områdenas tävlingskommitéer. Därtill kan information vid behov överlämnas till Nordiska ministerrådet. 

Dina rättigheter  

Den registrerade har rätt: 

 • Att få information om behandlingen av sina personuppgifter, om det inte i lag föreskrivs om särskilda avvikelser 
 • Att få tillgång till sina uppgifter 
 • Att få felaktiga uppgifter om sig själv rättade 
 • Att begränsa behandlingen av sina uppgifter 
 • Den personuppgiftsansvariga är förpliktad till att informera andra personuppgiftsansvariga om rättelser av personuppgifter och begränsningar i behandlingen av uppgifter, ifall uppgifter om den registrerade utlämnats till dem 
 • Att invända mot behandlingen av sina uppgifter 
 • Att inte bli föremål för ett beslut som utan rättslig grund grundas på automatiserat beslutsfattande 

Det görs inga undantag från den registrerades rättigheter. Ifall du har frågor gällande dina dataskyddsrättigheter, tag kontakt med kontaktpersonen som anges i början av denna sida. 

Besvärsrätt  

Om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudet. 

Kontaktuppgifter: 
Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
Växel: 029 56 66700 
E-post: tietosuoja(at)om.fi