Regler för deltagande i Nord StarT 

Innehållsförteckning: 

 1. Allmänna principer 
 2. Undervisningspraxisar 
 3. Barns, ungdomars och vuxna studenters projektarbeten 

1. Allmänna principer 

Man deltar i tävlingen med en online-blankett, som kan fyllas i på engelska eller på blankettens språk, såvida man inte begärt om annat (observera kategorispecifika regler nedan). Blankettens språkalternativ: engelska, färöiska, finska, isländska och svenska. 

Inlärningsgemenskapen som deltar i tävlingen representeras av en vuxen kontaktperson. En inlärningsgemenskap kan till exempel vara ett daghem, grundskola, högskola, eller en enskild undervisningsgrupp/klass, hobbygrupp, föreningsgrupp, lägergrupp eller familj.  

Temat för tävlingen är klimatförändringen. 

Tävlingen har två kategorier: 

 1. Barns, ungdomars och vuxna studenters projektarbeten utförda i team. 
 2. Lärares och pedagogers goda undervisningspraxisar för hanteringen av klimatförändringen i sin undervisning och uppfostran.  

Man kan delta antingen i någondera av kategorierna eller bägge två. I tillägg till de allmänna tävlingsreglerna finns det kategorispecifika regler.  

Tävlingsbidragen bedöms enligt de uppgifter som anges i online-blanketten inom den bestämda tidsfristen.  

Kontaktpersonen måste försäkra sig om att… 

 • de angivna uppgifterna är korrekta 
 • länkarna fungerar (tillgång till materialen ska finnas åtminstone fram till 30.6.2022). 
 • Informationen och materialen som delats inte bryter mot upphovsrättsliga lagar eller övriga förordningar/lagar. 
 • materialen (speciellt bilderna och videorna) är publicerade eller får publiceras med CC-BY-SA- licens.  

Ifall det framkommer att inlärningsgemenskapen inte följt reglerna kan gruppen diskvalificeras. Detta görs endast om det inte finns andra lösningar. 

Upphovsrätt och åtkomsträttigheter:  

Upphovsrätten och åtkomsträttigheterna till tävlingsbidragen tillhör upphovsmännen. Tävlingsarrangörerna (Undervisnings- och kulturministeriet och LUMA-center Finland) får tillsammans med upphovsmännen åtkomsträttighet till tävlingsbidragen för en obegränsad tid. Åtkomsträttigheten innefattar rätten att använda, kopiera, göra ändringar utan ersättning och publicera materialet enligt egna önskemål.  

2. God undervisningspraxis 

Man kan delta i tävlingen med en undervisningspraxis per inlärningsgemenskap. En god undervisningspraxis är en handlingsmodell, arbetsinstruktion eller idé som framställts av undervisningsgemenskapen/läraren och som anses vara god. Praxisen används för förverkligandet av sektorsövergripande och fenomenbaserade undervisningshelheter, tematiska studier eller projekt om klimatförändringen. Praxisen ska ha en koppling till klimatförändringen.

Deltagare ska i tillägg till de allmänna tävlingsreglerna ta hänsyn till följande regler:  

 • En engelskspråkig beskrivning på undervisningspraxisen (högst 5000 tecken) ska lämnas in  
 • En video där praxisen presenteras ska lämnas in: 
  • Högst 3 minuter lång video 
  • Videon kan vid önskan göras på eget modersmål, men det bör finnas textning på engelska 
 • Andra eventuella tilläggsmaterial (lektionsplanering mm.) kan lämnas in på eget modersmål 
 • Man kan delta med en ny undervisningspraxis eller med en praxis som använts en längre tid 
 • Man kan delta i tävlingen med en undervisningspraxis där man samarbetat mellan olika utbildningsnivåer. I så fall måste man vid anmälan till tävlingen välja den bedömningskategori som lämpar sig bäst för det egna projektet: 
  • Småbarnspedagogik 
  • Förskola och lågstadium 
  • Högstadium 
  • Andra stadiet   
  • Högskola  
  • Fritt bildningsarbete 

3. Barnens och ungdomarnas projekt 

Projektarbetena som barnen, ungdomarna och de vuxna studenterna utför i team har som huvudtema klimatförändringen. I projektarbetena ska barnens, ungdomarnas och de vuxna studenternas kompetenser och idéer lyftas fram.  

I tillägg till de allmänna reglerna ska deltagarna ta hänsyn till följande regler:  

 • Projektet ska vara ett teamarbete (minst två personers team, ingen maximigräns)  
 • Projektet behöver inte vara färdigt, det räcker med en idé eller en plan
 • I första hand är det barnen, ungdomarna och de vuxna studenterna som skapar projektarbetet, även om vägledning av lärare/handledare är tillåtet med hänsyn till gruppens ålder 
 • Inlärningsgemenskapen kan anmäla med ett eller flera projekt och team, men en enskild projektmedlem kan endast delta i ett projekt.  
 • Med projektet ska lämnas in en (fritt formulerad) dagbok: 
 • Dagbokens innehåll ska vara tillgängligt för tävlingsarrangörerna och juryn. 
 • Dagboken får göras på eget modersmål, men en engelskspråkig sammanfattning måste lämnas in för bedömningen.  
 • En video där projektet presenteras ska lämnas in 
 • Videon får vara högst 3 minuter lång 
 • Videon kan vid önskan göras på eget modersmål, men det bör finnas textning på engelska 
 • Projektet innehåller en (fritt formulerad) slutprodukt